Oświadczenie Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w odniesieniu do apelu KS Beniaminek 03

Oświadczenie Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w odniesieniu do apelu KS Beniaminek 03.

Odnosząc się do apelu społecznego zamieszczonego przez Pana Marcina Kaszubowskiego – Prezesa Zarządu Klubu Sportowego Beniaminek 03 wskazuję, iż w jego treści zostało pominiętych szereg istotnych okoliczności mających miejsce w sprawie, które w znaczący sposób wpływają na jego przekaz. Mianowicie, faktem jest, iż pismem z dnia 7 września br. Pan Marcin Kaszubowski zwrócił się do OSIR-u z prośbą o udostępnienie Miejskiego Stadionu w dniu 23 października br. celem rozegrania meczu w ramach akcji „Piłka nożna dla wszystkich” w godzinach od 17.00 do 18.30. W/w prośba została rozpatrzona pozytywnie. Nie mniej w dniu 20 października br. w godzinach przedpołudniowych Pan Marcin Kaszubowski poprosił telefonicznie o zmianę przeznaczenia wynajmu oraz przesunął godzinę rozpoczęcia zajęć na 16.00 jednocześnie informując, że rezygnuje z przygotowania boiska na mecz (malowanie linii). Pracownik techniczny był poinstruowany, że zajęcia z okazji obchodów 70 rocznicy urodzin Kazimierza Deyny, mogą się nieco przedłużyć. W tej sytuacji nie ukrywam zaskoczenia, że zajęcia treningowe zostały przełożone ze Stadionu Włókniarz, gdzie swoje pierwsze kroki stawiał Kazimierz Deyna. Tam również można było uczcić pamięć Deyny.

Po godzinie 20.00 w dniu 23 października br. otrzymałam telefon od jednej z osób, które na godzinę 20.00 dokonały wynajęcia boiska sztucznego z informacją, iż na boisku tym brak jest bramek, co uniemożliwia grupie przeprowadzenie zaplanowanych zajęć. Z informacji uzyskanej od w/w osoby wynikało, że wszystkie bramki, w tym również te z boiska sztucznego, znajdują się w dalszym ciągu na boisku głównym, gdzie nadal przebywali zawodnicy Klubu Sportowego Beniaminek 03.

Mając na uwadze powyższe, niezwłocznie wykonałam telefon do Pana Marcina Kaszubowskiego prosząc go o wyjaśnienie, dlaczego w dalszym ciągu boisko jest wykorzystywane przez Klub. Poprosiłam również o niezwłoczne przeniesienie dwóch bramek z boiska głównego na boisko sztuczne. W odpowiedzi na powyższe Pan Marcin Kaszubowski poinformował mnie, iż prowadzone na boisku głównym zajęcia właśnie się kończą. Po uzyskaniu informacji od pracownika hali, że bramki znajdują się już na boisku sztucznym, było to dla mnie jednoznaczne z zakończeniem zajęć przez KS Beniaminek 03.

W związku z tym zleciłam pracownikowi hali o poinformowanie konserwatora dyżurnego, który nie posiadał telefonu, o wyłączenie świateł. Ostatecznie wyłączenie świateł na stadionie nastąpiło dopiero około godziny 20.40. Jak wynika z powyższego, rzeczywisty przebieg zdarzeń był zgoła odmienny od przedstawionego we wpisie na profilu KS Beniaminek 03. Przede wszystkim do wyłączenia świateł na boisku doszło po kilkudziesięciu minutach od uzyskania od Pana Marcina Kaszubowskiego informacji, iż prowadzone na stadionie zajęcia zmierzają ku końcowi. Ponadto, udostępnienie (nieodpłatne) stadionu zostało ustalone na okres od godziny 16.00 do godziny 18.00, z ewentualnym niewielkim przedłużeniem. W zaistniałej sytuacji, zamieszczony na profilu społecznościowym apel uważam za całkowicie nieuzasadniony i przede wszystkim nie przedstawiający rzeczywistego przebiegu zdarzeń. Taka reakcja Klubu jest dla mnie całkowicie niezrozumiała w szczególności w kontekście dotychczasowej, jak mi się wydawało, dobrej współpracy OSIR-u i Klubu Beniaminek 03. Ponadto, przedmiotowy wpis jest nad wyraz krzywdzący tak dla mnie osobiście, jak również dla pracowników OSIR.

Nie doszłoby do powyższej sytuacji, gdybym została wcześniej poinformowana, że zajęcia te będą odbywały się tak długo. Doceniam również fakt uczczenia 70 rocznicy urodzin Kazimierza Deyny przez KS Beniaminek 03. W związku z zaistniałą sytuacją poprosiłam Pana Marcina Kaszubowskiego o złożenie pisemnego wyjaśnienia. Przedmiotowy wpis posiada bowiem charakter pomówienia o tego rodzaju działania i właściwości, które powodują poniżenie w opinii publicznej oraz narażają na utratę zaufania koniecznego do właściwego realizowania powierzonych zadań, a które są po prostu nieprawdziwe.

Reasumując, oczekuję wycofania przez Pana Marcina Kaszubowskiego zarzutów zawartych w opisanym wpisie oraz pisemnego przeproszenia za wywołane zamieszanie jak i sprostowania na portalu społecznościowym (Facebook).

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd.
Marzena Klein