ZAPYTANIE OFERTOWE- domki handlowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na wykonanie 30 drewnianych domków handlowych półotwartych z możliwością demontażu

I. Zamawiający:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
NIP 592-22-42-872
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest 30 drewnianych domków handlowych półotwartych z możliwością demontażu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
wymiary zewnętrzne 3m x 2m bez podłogi
słupki nośne 8cm x 8cm, krokwie 8cm x 4cm
konstrukcja: sosna
wysokość ścian 2m, w szczycie (kalenicy) 2,5m
kąt nachylenia dachu ok. 20-25o
domek wyposażony z trzech stron w otwierane lady umiejscowione na wysokości 1m od podłoża, z prawej strony drzwi (wszystko z opcją zamknięcia na noc)
ściany: deska elewacyjna (metoda na pióro i wpust) sosnowa o gr. 2cm
dach: gont bitumiczny
u góry od czoła deska wykończeniowa
całość zabezpieczona drewnochronem
domek z możliwością późniejszego demontażu i ponownego montażu (w załączniku instrukcja montażu)
w ramach zakupu przeprowadzenie szkolenia z montażu i demontażu domków.

III. Termin realizacji zamówienia:
1. Do 31.05.2018 r.
2. Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie w obecności Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Wymagany okres gwarancji : co najmniej 3 lata
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik 1).
Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątka firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP, adres e-mail
– podpisana czytelnie przez Wykonawcę
V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik) do dnia 10.01.2018 r. do godz. 1000 na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański lub e-mail: osir@osir.com.pl
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów biorących udział w postępowaniu niezwłocznie drogą e-mailową.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Ocena ofert – kryteria wyboru:
Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium: cena oferty brutto = 100%
VII. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniona jest:
Pater Mariusz – Kierownik Zespołu Obiektów
tel. 512 216 950 w godz. 7.00 – 15.00
VIII. Dodatkowe informacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania
i nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.

Dyrektor
Marzena Klein

/ Załącznik nr 1 – formularz ofertowy