Zapytanie ofertowe: scena, nagłośnienie i oświetlenie

Zapytanie ofertowe na realizację techniczną montażu sceny, nagłośnienia oraz oświetlenia podczas Dni Starogardu Gdańskiego 29-30 czerwiec 2018 r.

I. Zamawiający:

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji technicznej montażu sceny, nagłośnienia oraz oświetlenia podczas koncertu:
29 czerwiec 2018 – Gala Disco Polo: Dwa Plus Dwa, After Party, ANDRE, PLAYBOYS, PIĘKNI I MŁODZI
30 czerwiec 2018 – Koncert KULT, Margaret i Kabaret Młodych Panów
w Starogardzie Gdańskim na stadionie im. Kaziemierza Deyny przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1. Codziennie rozpoczęcie imprezy godz. 17.30 zakończenie godz. 23.00.

III. Określenie wymogów:

1. Oferent musi zapewnić:
Scenę (podest) 12×10 z dachem dwuspadowym 13 x 11 x 9 (czarna) z wybiegiem oraz dobudówkami bocznymi dla techników i realizatora monitorów scenicznych jak i podwyższenia dla perkusji, sekcji dętej zgodnie z riderami powyżej wymienionych zespołów
Zabezpieczenie terenu zaplecza sceniczno technicznego płytami OSB min 22mm w celu rozłożenia nacisku na znajdujący się tartan na stadionie i przygotowanie drogi technicznej dla logistyki sprzętu zespołów po stabilnym terenie.
Balasty odciągowe 1000 litrowe min – 8 szt.
Nagłośnienie zgodnie z riderami technicznymi
Oświetlenie zgodnie z riderami technicznymi
1 x ekran LED 5×3 na niezależnej konstrukcji umieszczony po prawej stronie sceny patrząc do frontu
2 x kamera HD z operatorem, 1x realizator wizji na żywo na ekran LED
60 szt. barierek zwykłych 2,10m
10 szt. barierek zaporowych 2,40m

2. Oferent musi przedstawić:
Dokument potwierdzający realizację techniczną imprezy minimum jednej z zespołem KULT i Margaret.
Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności na min. 100 tys. zł.
Deklaracje zgodności i atesty sceny.
Informacja o dotychczasowej działalności na rynku w branży pro-scenicznej: doświadczenie, zasoby kadrowe, logistyka w firmie.
Referencje (min. 2 kontrahentów) dla których wykonano sceno technikę imprez w roku 2017 w kwocie od 80 tys. zł netto każda
Referencje (min. 3 kontrahentów) dla których wykonano sceno technikę imprez w roku 2017 w kwocie od 50 tys. zł netto każda
Referencje (min. 4 kontrahentów) dla których wykonano sceno technikę imprez w roku 2017 w kwocie od 35 tys. zł netto każda

IV. Termin realizacji zamówienia: od 28.06.2018 r. do 1.07.2018 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent ma złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik 1).
Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątka firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP
– podpisana czytelnie przez Oferenta

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Oferta powinna być przesłana do dnia 04.01.2018 r. do godz. 10.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osir@osir.com.pl, listownie, kurierem lub osobiście na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Ocena ofert – kryteria wyboru:

Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium:
1. Cena brutto – waga 70%.
2. Przedstawione referencje – waga 30%

VIII. Sposób obliczenia:

A. Sposób obliczania kryterium „cena brutto”

Cena min. wśród złożonych ofert
A = ———————————————- x 100 pkt. = ilość punktów
Cena oferty badanej

B. Sposób obliczania kryterium ” Przedstawione referencje”

1 sztuka referencji = 1 pkt.

liczba pkt. za referencje w ofercie badanej
B = —————————————————————- x 100 pkt. = ilość punktów
max liczba pkt. za referencje wśród badanych ofert

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

W = A x 0,70 + B x 0,30

IX. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem jest:

Mariusz Pater – Kierownik Zespołu Obiektów nr tel. 512 216 950

X. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania
i nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów biorących udział w postępowaniu drogą e-mailową.

Dyrektor  OSiR Marzena Klein

ZAPYTANIE OFERTOWE / FORMULARZ OFERTOWY – zał. nr 1