Zapytanie ofertowe – atrakcje dla dzieci

29-30 czerwca 2018 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na ustawienie atrakcji dla dzieci na wyłączność podczas Dni Starogardu Gdańskiego na Stadionie im. Kazimierza Deyny przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.

Dnia 29.06.2018 rozpoczęcie imprezy godz. 16.00 zakończenie godz. 24.00.
Dnia 30.06.2018 rozpoczęcie imprezy godz. 10.00 zakończenie godz. 24.00.

W celu zapewnienia mieszkańcom miasta jak najszerszej oferty rekreacyjnej proponujemy wydzierżawić plac o pow. ok. 4300 m2 (Boisko ze sztuczną nawierzchnią na terenie OSiR) w Starogardzie Gdańskim Firmie, która wyposaży teren w różnego rodzaju atrakcje typu dmuchańce, zabawy pneumatyczne itp. urządzenia, skierowane przede wszystkim do najmłodszych uczestników.
W zamian, za udostępnienie wyżej opisanego terenu (jednej firmie, która będzie oferować tego typu zabawy), oczekujemy opłaty za tzw. placowe.
Firma, która zaoferuje największą stawkę uzyska pozwolenie na kompleksową obsługę imprezy w w/w zakresie.
Oferent musi zapewnić gotowość usługi:
– dnia 29.06.2018 r. od godz. 12:00
– dnia 30.06.2018 r. od godz. 10:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia dostęp do energii elektrycznej. Posiadanie i rozwinięcie przewodów zasilających leży po stronie Oferenta.
Na powyższe działania zostanie zawarta umowa określająca wysokość odpłatności oraz warunki realizacji przedmiotu umowy.
Ogólne warunki jakie będą wprowadzone do umowy:
1. Wpłata za najem placu musi być dokonana na siedem dni przed realizacją przedmiotu umowy na podstawie wystawionej przez zamawiającego faktury VAT.
2. Najemca zobligowany jest do posiadania atestów na zastosowane urządzenia.
3. Najemca odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z urządzeń.
4. Najemca dostarczy Zamawiającemu przed realizacją przedmiotu umowy polisę OC z tytułu prowadzonej działalności.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym na adres zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański lub e-mail na adres osir@osir.com.pl w terminie do dnia 30.05.2018 r. do godz. 11.00

Wszelkie pytania w powyższej sprawie proszę kierować elektronicznie na adres e-mail osir@osir.com.pl lub telefonicznie:
1/ Mariusz Pater – Kierownik Zespołu Obiektów nr tel. 512 216 950
2/ Monika Kełpin – Menedżer Sportu nr tel. 533 236 148

Oferta powinna zawierać:
1. Rodzaj i ilość oferowanych urządzeń zabawowych
2. Powierzchnia do zagospodarowania
3. Moc zasilania urządzeń
4. Oferowana kwota złożona na formularzu (załącznik nr 1)

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani o wynikach wyboru.

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy na ustawienie atrakcji dla dzieci