Zapytanie ofertowe na dzierżawę noclegów

Starogard Gd., 22 czerwca 2018 r.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

części nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdański III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 30021 znajdującej się na I piętrze budynku administracyjno-hotelowym. Oferowana część nieruchomości
obejmuje:
– 22 pokoje noclegowe z zapleczami sanitarnymi,
– hol,
– recepcja,
– kuchnia,
– część magazynowa i biurowa,
o łącznej powierzchni 598 m2, z przeznaczeniem szczególnie na działalność w zakresie noclegów.
Umowa dzierżawy będzie obowiązywać na okres do 30 czerwca 2019 r.

Warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego jest przedłożenie aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu z zapłatą składek ZUS, Urzędu Skarbowego o bieżącym regulowaniu zobowiązań podatkowych.

Obiekt oglądać można od dnia 25.06.2018 r. do dnia 06.07.2018 r. w godzinach od 8.00 – 14.00 w dni powszednie. Szczegółowe informacje uzyskać można od Pani Jolanty Masella telefon 58 56 230 74 w dniach od poniedziałku do piątku.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 09.07.2018 r. do godz. 1100 w Sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd. ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1. W ofercie należy podać cenę netto za miesiąc dzierżawy i rodzaj zamierzonej działalności. Minimalna kwota dzierżawy to 9 500,00 zł netto miesięcznie.
Czynsz dzierżawny nie obejmuje kosztów podatku od nieruchomości, ogrzewania, zużycia energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzanych ścieków, wywozu śmieci oraz innych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które zobowiązany jest pokrywać Dzierżawca,

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.