ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE KONSERWACJI, NAPRAW I USUWANIA USTEREK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OBIEKTACH OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ORAZ PEŁNIENIE DOZORU ENERGETYCZNEGO.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy
Starogard Gdański, dnia 04.01.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


NA WYKONANIE KONSERWACJI, NAPRAW I USUWANIA USTEREK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OBIEKTACH OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ORAZ PEŁNIENIE DOZORU ENERGETYCZNEGO.


I. Zamawiający:
Gmina Miejska
Starogard Gdański
ul. Gdańska 6,
reprezentowana przez:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1


II. Opis przedmiotu zamówienia:
• wykonanie konserwacji, napraw i usuwania usterek instalacji elektrycznej w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
• pełnienie dozoru energetycznego podczas meczów ligowych drużyny Polpharma Starogard Gdański w ramach rozgrywek PLK odbywających się na Miejskiej Hali Sportowej im. A. Grubby w okresie 01.01-31.12.2019 r.
• wykonywanie konserwacji stacji transformatorowej – osoba z uprawnieniami do przełączeń stacji transformatorowej.


III. Termin realizacji zamówienia:
Okres: 01.02.2019 r. – 31.12.2019 r.
IV. Kryterium wyboru
Cena brutto za miesiąc w wadze 100%.
V. Zastrzeżenia Zamawiającego


V. Zastrzeżenia Zamawiającego

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, w zakresie szczegółów wykonania usługi oraz ewentualnie wysokości ceny w zakresie jej
  zmniejszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.
 3. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zamówienia , należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.
  VI. Informacje dodatkowe
  Ogłoszenie o zapytanie ofertowe dostępne jest w siedzibie Zamawiającego w miejscu ogólnie dostępnym w godz. 7.00-15.00 na tablicy ogłoszeń Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański oraz na stronach: www.osir.com.pl oraz bip.osir.com.pl
  VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert
  Oferty prosimy składać do 21.01.2019 r. do godz. 11.00
 4. Za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański z dopiskiem: „ Oferta na wykonanie konserwacji, napraw i usuwania usterek instalacji elektrycznej w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim oraz pełnienie dozoru energetycznego.”
  lub
 5. Elektronicznie na adres e-mail: osir@osir.com.pl
  lub
 6. Osobiście sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański w kopercie z dopiskiem: „ Oferta na wykonanie konserwacji, napraw i usuwania usterek instalacji elektrycznej w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim oraz pełnienie dozoru energetycznego.”
  VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
  O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem stron internetowych: www.osir.com.pl oraz bip.osir.com.pl
  IX. Dodatkowe informacje
  Dodatkowych informacji udziela:
  Iwona Trocha
  tel. 509 560 636
  pon. – pt. w godz. 7.00-15.00