Akt o OSiR

 

/ AKT O OSiR / UCHWAŁA O OSiR /

 

Akt o utworzeniu OSiR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd. jest samorządową jednostką organizacyjną, działającą w formie zakłady budżetowego, na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
3) Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889 z późniejszymi zmianami),
4) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami),
4) Uchwały Nr LVIII/513/2010 r. Rady Miasta Starogardu Gd. z dnia 1 lipca 2010 r. Akt o utworzeniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd.

Założycielem tworzącym, prowadzącym i nadzorującym Ośrodek jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

Budżet OSiR na 2017 rok
Przychody razem 5 334 078,00 zł
W tym:
Dotacja 1 692 322,00 zł
Umorzenie 1 800 000,00 zł

Koszty razem 5 204 078,00 zł
W tym:
amortyzacja 1 800 000,00 zł

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – INTERESANCI OSIR

Informuję Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Starogardzie Gdańskim zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

. Proszę przyjąć do wiadomości, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy jest  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, numer telefonu: 533 236 148, adres e-mail: osir@osir.com.pl

 1. Cele przetwarzania danych osobowych związane są z:
  1. załatwieniem dotyczącej Państwa sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami administracyjnymi OSiR w Starogardzie Gdańskim (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. zawarciem i wykonaniem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. dochodzeniem należności w uzasadnionych przypadkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.
 1. Każdemu z Państwa przysługują prawa:
  1. dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) danych,
  3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  4. do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.
 1. Administrator Danych Osobowych, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego, jak też innymi właściwymi przepisami prawa przechowywał będzie dotyczące Państwa dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.
 1. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje od dnia 25 maja 2018 r. wyznaczony w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim Inspektor Ochrony Danych.
 2. Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.
 3. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  1. telefonicznie: 533 236 148
  2. drogą elektroniczną: osir@osir.com.pl
  3. osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim przy ul.Olimpijczyków Starogardzkich 1.