how to make your own website for free
36. Bieg Szpęgawski z AQ Wiring Systems

Biegi towarzyszące z OLA Kaliska

  • CEL - promocja sportu i zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi
  • TERMIN - niedziela 7 kwietnia 2019
  • DYSTANS - od 400 m do 1000m w zależności od kategorii
  • LOKALIZACJA - Stadion Miejski im. Kaziemierza Deyny w Starogardzie Gdańskim 
  • Uwaga: aż 8 biegów w różnych kat. wiekowych
  • losowanie nagród wśród uczestników
  • dla każdego medal na mecie oraz pamiątkowy gadżet :)

Do startu Biegów Towarzyszących z OLA Kaliska zostało:

7 kwietnia 2019 - starty biegów dla dzieci  od godziny 10:20

ZAPISY - biegi towarzyszące z OLA Kaliska


Zapisy będą prowadzone w starogardzkich szkołach oraz w dniu zawodów w biurze zawodów na Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby.

Udział w biegach towarzyszących jest całkowicie darmowy.


Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest:

1.  wypełnienie karty startowej,

2. przypięcie karty zgłoszeniowej za pomocą agrafki w widocznym miejscu (na wysokości klatki piersiowej),

3. wypełnienie i podpisanie oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o braku przeciwskazań dziecka do udziału w biegu.

4. Każdy uczestnik biegnie według swojego rocznika. W regulaminie zostaną podane kategorie i roczniki.


Formalności należy dokonać w Biurze Zawodów w dniu zawodów tj. 7 kwietnia 2019 do godz. 10:00.

Mobirise

Każdy z finiszerów biegów towarzyszących otrzyma piękny medal! 

MEDAL DLA FINISZERÓW :)KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY

NAGRODY

W każdej kategorii wiekowej za miejsca 1-15 nagrody rzeczowe.

KAT. WIEKOWE

dziewczęta rocznik 2003 - 2005
chłopcy       rocznik 2003 - 2005 
dziewczęta rocznik 2006 - 2007
chłopcy       rocznik 2006 - 2007 
dziewczęta  rocznik 2008 - 2009 
chłopcy        rocznik 2008 - 2009 
dziewczęta  rocznik 2010 - 2011 
chłopcy        rocznik 2010 - 2011 

LOSOWANIE NAGRÓD

Losowanie nagród po każdych dwóch biegach.

Aby odebrać nagrodę trzeba być obecnym podczas losowania.

Mobirise
Mobirise
REGULAMIN BIEGÓW TOWARZYSZĄCYCH Z OLA KALISKA 
rozgrywanych podczas 36. Biegu Szpęgawskiego z AQ Wiring Systems
Starogard Gdański, niedziela 7.04.2019r.

I. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Starogardzie Gdańskim
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
tel. 533 – 236 – 148

II. BIURO ZAWODÓW BIEGÓW TOWARZYSZĄCYCH
Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby w Starogardzie Gdańskim
Czynne w niedzielę 7 kwietnia 2019 w godz. 8:00 – 10:00

III. CELE
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

IV. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, TRASA
1. Biegi towarzyszące odbędą się 7 kwietnia 2019r. na terenie Stadionu Miejskiego  im. K. Deyny. 

2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 10:20.

3. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.

4. Start i Meta na Stadionie Miejskim im. K. Deyny

Program biegów towarzyszących
10:20 dziewczęta roczniki 2003, 2004, 2005
10:30 chłopcy roczniki 2003, 2004, 2005
10:40 dziewczęta roczniki 2006,2007
10:50 chłopcy roczniki 2006, 2007
11:00 dziewczęta roczniki 2008, 2009
11:10 chłopcy roczniki 2008, 2009
11:20 dziewczęta roczniki 2010, 2011
11:30 chłopcy roczniki 2010, 2011

V. WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie  kartki startowej, z którą biegną uczestnicy oraz wypełnienie oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. 

2. Formalności należy dokonać w Biurze Zawodów w niedzielę 7 kwietnia 2019 do godz.  10:00. 

3. Zgłoszenia na listach zbiorowych do 5 kwietnia 2019r.

4. Dokonanie zgłoszenia wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego  Regulaminu. 

5. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.

6. Każdy uczestnik biegu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych biegnie z karteczką od  organizatora - dla odpowiedniego rocznika. 

7. Prosimy by zawodnicy biegali zgodnie z rocznikiem !!!

8. Uczestnik musi zaznaczyć na karteczce od organizatora, że zapoznał się z niniejszym  regulaminem. 

9. Karteczka jest przypięta na agrafkę na wysokości piersi. Nie wolno trzymać w rękach.

Wzór karteczki od organizatora:

36. Bieg Szpęgawski z AQ Wiring Systems
Biegi Towarzyszące z OLA KALISKA
…..............................................
Pieczęć szkoły
.................................................
Imię
…..............................................
Nazwisko
Szkoła Nr .............................*
rocznik …....... dz / chł
* numer szkoły lub miejscowość dla szkół
gminnych
☐ Zapoznałem/łam się z Regulaminem BT

VI. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy medal na mecie oraz pamiątkowy gadżet.

2. W każdej kategorii wiekowej za miejsca 1-15 nagrody rzeczowe.

3. Losowanie nagród dla uczestników biegów towarzyszących po każdych odbytych dwóch  biegach. 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy zawartych w formularzach  zgłoszeniowych, dokumentacji przebiegu imprezy oraz w materiałach audiowizualnych  z przebiegu imprezy stanie się Organizator, tj. Ośrodek Sportu Rekreacji - siedziba: 83-200 Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1. 

2. Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie:

- w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych, zgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym ustawy o sporcie oraz ustawy o kulturze fizycznej, 
zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych polegającym na wykorzystaniu danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzeniem warunków do zapewnienia pomocy medycznej, jak też wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy. 

3. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym  w organizacji zawodów, w tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej,  zapewnienia bezpieczeństwa itp. Do tych danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. 

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, jako administrator danych  osobowych, przechowywał będzie dane związane z organizacją, przebiegiem i obsługą  administracyjną zawodów, w tym dane osobowe ich uczestników, przez okres 5 lat, w którym  mogą ujawnić się ewentualne roszczenia. W odniesieniu do przechowywania danych wobec których Ośrodek dysponuje zgodą osoby na przetwarzanie danych w określonym celu  przechowywanie zakończy się z chwilą wpływu do OSiR w Starogardzie Gdańskim  informacji o wycofaniu przedmiotowej zgody, względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem, w tym nieuczestniczenia w zawodach organizowanych przez OSiR. 

5. Dane przetwarzane dla potrzeb określonych w ust. 3 pkt. 1-4 OSiR w Starogardzie  Gdańskim przechowywał będzie do momentu otrzymania sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem. 

6. Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które dobrowolnie wyraziły  zgodę Organizatorowi na: 
- przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych  w przyszłości imprezach sportowych i warunkach uczestnictwa; 
- publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez  Organizatora, w tym informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Organizatora; 
- publikację informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych w materiałach  i wydawnictwach firmowanych przez OSiRw Starogardzie Gdańskim.

7. Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana w każdym  czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego  administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzać danych osobowych uczestników w celach innych niż bezpośrednio związane z organizacją i obsługą imprezy,  chyba że współorganizator dysponował będzie indywidualną, dobrowolną zgodą uczestnika 
na wykorzystanie jego danych w innym celu.

8. Każdemu uczestnikowi zawodów przysługują uprawnienia w momencie rezygnacji z udziału  w zawodach: 
· dostępu do dotyczących danych oraz otrzymania ich kopii,
· sprostowania (poprawiania) danych,
· usunięcia danych,
· do ograniczenia przetwarzania danych,
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
· przenoszenia danych,
· wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony  Danych Osobowych. 

9. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest  warunkiem koniecznym wzięcia udziału w imprezie zawodach. 

VIII. Uwagi końcowe
1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy – dla dzieci  nie ma depozytu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie.

4. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

5. Uwaga: nie prowadzimy i nie podajemy klasyfikacji ogólnej wszystkich uczestników, a jedynie  pierwsze piętnaście miejsc na mecie każdego biegu! 

6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

7. Szatnie dla uczestników biegów znajdować się będą w szatniach pod trybuną Stadionu  Miejskiego im. K. Deyny 

Serdecznie zapraszamy!

OLA Kaliska
Sponsor Biegów Towarzyszących

36. Biegu Szpęgawskiego z AQ Wiring Systems

SPONSOR TYTULARNY

36. Biegu Szpęgawskiego z AQ Wiring Systems

SPONSORZY

36. Biegu Szpęgawskiego z AQ Wiring Systems

PATRON MEDIALNY

36. Biegu Szpęgawskiego z AQ Wiring Systems

PATRONAT

Patronat Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusza Stankowiaka
Patronat Honorowy Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Jana Kleinszmidt

PATRTNERZY

36. Biegu Szpęgawskiego z AQ Wiring Systems

ORGANIZATOR

36. Biegu Szpęgawskiego z AQ Wiring Systems

Łącza

www.osir.com.pl

Opinie

Prześlij nam Twoje pomysły, informację o błędach i sugestie. Każda opinia jest dla nas cenna.