fbpx

Wykonanie przebudowy ściany wewnętrznej frontowej – oferta

27.03.2018 —–

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że w ramach zapytania ofertowego na „Wykonanie przebudowy ściany wewnętrznej frontowej w holu głównym Miejskiej Hali Sportowej im. A. Grubby w Starogardzie Gdańskim” wygrała oferta firmy MSP „SMOK” Keister, Ksepka Spółka Jawna ul. Kanałowa 13, 83-200 Starogard Gdański.

———————————

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na wykonanie przebudowy ściany wewnętrznej frontowej w holu głównym Miejskiej Hali Sportowej im. A. Grubby
w Starogardzie Gdańskim

I. Zamawiający:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gd.,

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem robót budowlanych objętych zapytaniem o cenę jest przebudowa ściany wewnętrznej frontowej w holu głównym Miejskiej Hali Sportowej im. A. Grubby w Starogardzie Gdańskim dla celów ekspozycji tablicy okolicznościowej ku pamięci Andrzeja Grubby.
Prace budowlane wchodzące w zakres zapytania ofertowego obejmują następujące czynności:
1. Rozbiórkę okładziny kamiennej (piaskowiec)
2. Rozbiórkę okładziny ściennej z fontanny i samej fontanny.
3. Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych i podłogowych po rozebranych elementach obecnej konstrukcji.
4. Demontaż i przeróbkę instalacji wodno-kanalizacyjnej po fontannie.
5. Przebudowę instalacji elektrycznej z montażem dwóch projektorów kierunkowych.
6. Prace malarskie i naprawcze w obszarze prowadzonych robót budowlanych.
Do ww. opisanego przedmiotu zamówienia został sporządzony orientacyjny wstępny przedmiar robót (załącznik nr 1).
Zamawiający zaleca oferentom wizję lokalną na miejscu prowadzenia robót budowlanych.

III. Termin realizacji zamówienia:
Prace budowlane powinny być zakończone do 25 kwietnia 2018 r.

IV. Kryterium wyboru oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: cena w wadze 100%.

V. Zastrzeżenia Zamawiającego:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny oraz zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w zakresie szczegółów prowadzenia robót oraz ewentualnie wysokości ceny w zakresie jej obniżenia.
3. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy należytej staranności, wysokiej jakości oraz profesjonalnego podejścia do wykonywanych prac.
4. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest w siedzibie Zamawiającego w miejscu ogólnodostępnym w godz. 7:00 – 15:00 na tablicy ogłoszeń – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gd. oraz na stronach: www.osir.com.pl i bip.osir.com.pl.

VI. Miejsce, sposób i termin zgłaszania ofert:
Oferty prosimy składać do 22 marca 2018 r. do godz. 11:00:
– za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem: „Oferta na przebudowę ściany wewnętrznej frontowej w holu głównym Miejskiej Hali Sportowej im. A. Grubby w Starogardzie Gdańskim
– elektronicznie na adres e-mail: osir@osir.com.pl
– osobiście w sekretariacie w kopercie z dopiskiem: „Oferta na przebudowę ściany wewnętrznej frontowej w holu głównym Miejskiej Hali Sportowej im. A. Grubby w Starogardzie Gdańskim.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem stron internetowych: www.osir.com.pl i bip.osir.com.pl.

VIII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela:
Mariusz Pater
tel.: 512 216 950
w godz. od 7:00 do 15:00

Zał. Nr 1 – przedmiar robót