fbpx

Wynajem urządzeń na Dni Starogardu – zapytanie

Zapytanie ofertowe na wynajem urządzeń na Dni Starogardu Gdańskiego 29-30 czerwca 2018 r.

I. Zamawiający:
Gmina Miejska Starogard Gdański reprezentowana przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest :
• Wynajem i ustawienie:
– 9 toalet pojedynczych
– 1 umywalki
– 1 toalety VIP
– 1 toalety dla osób niepełnosprawnych
od 29.06.2018 r. od godz. 12:00 do 30.06.2018 r. do godz. 24:00 wraz z transportem plus serwis w sobotę dnia 30.06.2018 r. do godz. 10:00.
• Wynajem i ustawienie 2 namiotów technicznych o wym. 4,5m x 3m za sceną z przeznaczeniem na garderoby dodatkowe przed występem (wyposażone w oświetlenie oraz zestaw: stół i 2 ławki i lustro)
• Wynajem 2 agregatów prądotwórczych wraz z okablowaniem do obsługi:
– stoisk gastronomicznych i atrakcji dla dzieci typu „dmuchańce” (104 kw)
– stoisk handlowych (32 kw)

III. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik 1).
Oferta powinna:
– być opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP, adres e-mail
– być podpisana czytelnie przez Wykonawcę

IV. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik) do dnia 30.04.2018 do godz. 12.00 na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański lub e-mail: osir@osir.com.pl
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów biorących udział w postępowaniu niezwłocznie drogą e-mailową.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Ocena ofert – kryteria wyboru:
Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium: cena oferty brutto = 100%

VI. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniona jest:
1/ Mariusz Pater – Kierownik Zespołu Obiektów nr tel. 512 216 950

VII. Dodatkowe informacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania
i nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.