Amatorski Turniej Piłki Ręcznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na Amatorski Turniej Piłki Ręcznej, który odbędzie się w niedzielę 27 października na Hali Sportowej im. G. Podolskiego przy ul. Hallera 19 a w Starogardzie Gdańskim.

Wpisowe od zespołu 100 zł. Zapisy do poniedziałku 21 października pod numerem tel. 606 349 753 bądź wysłaniem zgłoszenia na adres e-mail : imprezy@osir.com.pl. Za przyjecie zgłoszenia uważa się opłatę wpisowego

Regulamin
Amatorski Turniej Piłki Ręcznej
27.10.2019r.
I. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim

II. CELE
1. Popularyzacja piłki ręcznej.
2. Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. 27.10.2019 r. (niedziela)
2. Rozpoczęcie turnieju o godz. 9.00
3. Miejska Hala Sportowa im. G. Podolskiego, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1

IV. WPISOWE
1. Wpisowe 100 zł od zespołu, płatne do piątku 25 października 2019r.
2. W ramach wpisowego zespoły otrzymują:
– dostęp do obiektu sportowego,
– puchary dla zespołów za miejsca 1-3,
– kawę i herbatę
– oraz obsługę sędziowską

V. UCZESTNICTWO
1. Zgłoszenia do poniedziałku 21 października 2019 w biurze OSiR, telefonicznie pod numerem 606-349-753 bądź drogą elektroniczną na adres imprezy@osir.com.pl .
2. Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek dostarczy organizatorowi zgłoszenie zespołu podpisane przez kapitana drużyny (dostępne u organizatora).
3. W turnieju mogą brać udział wyłączenie osoby pełnoletnie.
4. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, drużyna lub zawodnik może zostać zdyskwalifikowana.
6. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich.
7. Każda z drużyn ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
8. Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

VI. ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK
1. Przepisy gry zgodnie z przepisami ZPRP.
2. W turnieju biorą udział drużyny składające się minimum z 7, a maksymalnie z 10 zawodników.
3. System rozgrywek zostanie dopasowany do ilości zgłoszonych zespołów.
4. Czas spotkania zostanie ustalony na podstawie liczby zgłoszonych drużyn w dniu turnieju
5. W przypadku nie stawienia się jednej z drużyn na mecz przyznawany jest walkower.

VII. PUNKTACJA
1. Obowiązuje standardowa punktacja: 3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis, w przypadku porażki 0 pkt
O kolejności decyduje:
a) Liczba zdobytych punktów
b) Stosunek bezpośrednich meczów między drużynami
c) Różnica pomiędzy bramkami strzelonymi a straconymi
d) Liczba strzelonych bramek

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania środków odurzających.
2. W sprawach spornych lub nie ujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny zawodów.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy zawartych w formularzach zgłoszeniowych,
dokumentacji przebiegu imprezy / zawodów oraz w materiałach audiowizualnych z przebiegu imprezy
/ zawodów stanie się Organizator, tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji siedziba: 83 200 Starogard Gdański,
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.
2. Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie:
• w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych / rekreacyjnych, zgodniew zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych / rekreacyjnych, zgodnie z przepisamz przepisami prawa dotyczącymi organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym ustawy o sporcie i prawa dotyczącymi organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym ustawy o sporcie oraz ustawy o kulturze fizycznej,oraz ustawy o kulturze fizycznej,
• zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych polegającym na wykorzystaniu danych zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych polegającym na wykorzystaniu danych uczestników uczestników do ich obsłdo ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzeniem warunków do zapewnienia pomocy ugi logistycznej i administracyjnej, stworzeniem warunków do zapewnienia pomocy medycznej, medycznej, jak też wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących jak też wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy / zawodów.organizacji i przebiegu imprezy / zawodów.
3. Dane osobowe uczestników moDane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji zawodów, gą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji zawodów, w tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej, zapewnienia bezpieczeństwa itp. Do tych w tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej, zapewnienia bezpieczeństwa itp. Do tych danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzającdanych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, e), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. Wykaz podmiotów tej kategorii dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji informatyczne. Wykaz podmiotów tej kategorii dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, dostępnej pod adresem http://osir.com.pl, w zakładce „w Starogardzie Gdańskim, dostępnej pod adresem http://osir.com.pl, w zakładce „OCHRONA DANYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHOSOBOWYCH”.”.
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, jako administrator danych osobowych, przechowywał Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, jako administrator danych osobowych, przechowywał będzie dane związane z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną zawodów, w tym dane osobowe będzie dane związane z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną zawodów, w tym dane osobowe ich uczestników, przez okres 5 lat, w któryich uczestników, przez okres 5 lat, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia. W odniesieniu m mogą ujawnić się ewentualne roszczenia. W odniesieniu do przechowywania danych wobec których Ośrodek dysponuje zgodą osoby na przetwarzanie danych do przechowywania danych wobec których Ośrodek dysponuje zgodą osoby na przetwarzanie danych w określonym celu przechowywanie zakończy się z chwilą wpływu do OSiR w Starogarw określonym celu przechowywanie zakończy się z chwilą wpływu do OSiR w Starogardzie Gdańskim informacji dzie Gdańskim informacji o wycofaniu przedmiotowej zgody, względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach o wycofaniu przedmiotowej zgody, względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem, w tym nieuczestniczenia w zawodach organizowanych przez OSiR.z naszym Ośrodkiem, w tym nieuczestniczenia w zawodach organizowanych przez OSiR.
5. Dane przetwarzane dla potrzeb określonych wDane przetwarzane dla potrzeb określonych w ust. 3 pkt. 1ust. 3 pkt. 1–4 OSiR w Starogardzie Gdańskim przechowywał 4 OSiR w Starogardzie Gdańskim przechowywał będzie do momentu otrzymania sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie po upływie 5 lat będzie do momentu otrzymania sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem.od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem.
6. Deklarowany okres przechowyDeklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę wania nie dotyczy danych osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę Organizatorowi na:Organizatorowi na:
• przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach sportowychsportowych i warunkach uczestnictwa;i warunkach uczestnictwa;
• publikację ich wizerunków w formpublikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Organizatora, ie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Organizatora, w tym w tym informacji informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Organizatora;o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Organizatora;
• publikację informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych w mapublikację informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach teriałach i wydawnictwach firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim.firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim.
7. Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgodzgodyy nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danycnie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywałh dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzać danych osobowych uczestników w celach innych Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzać danych osobowych uczestników w celach innych niż bezpośrednio związane z organizacją i obsługą imprezy, chyba że współorganizator dysponował będzniż bezpośrednio związane z organizacją i obsługą imprezy, chyba że współorganizator dysponował będzie ie indywidualną, dobrowolną zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych w innym celu.indywidualną, dobrowolną zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych w innym celu.
9. Każdemu uczestnikowi imprezy / zawodów przysługują uprawnienia:Każdemu uczestnikowi imprezy / zawodów przysługują uprawnienia:
• dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) danych,sprostowania (poprawiania) danych,
• usunusunięcia danych,ięcia danych,
• do ograniczenia przetwarzania danych,do ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• przenoszenia danych,przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
10. Uczestnicy podają dane Uczestnicy podają dane dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest warunkiem koniecznym dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w imprezie zawodach.wzięcia udziału w imprezie zawodach.