31. Bieg Kociewski
z Polpharmą 

31. Bieg Kociewski z Polpharmą odbędzie się w niedzielę 8 października 2023! 
Przeżyj biegową przygodę w Stolicy Kociewia!

Do startu zostało:

#OdlotowyKociewski

bieg kociewski
Zapisz się już dziś!

Termin: niedziela 8.10.2023
Dystans: 10 km z Atestem PZLA
Limit uczestników: 400
Wpisowe:
w dniu biegu – 60 zł
młodzież ze szkół partnerskich, współpracujących przy 31. Biegu Kociewskim,
z powiatu starogardzkiego – 1 zł
emeryci, którzy ukończyli 65 rok życia – 40 zł

Zapraszamy! Mamy wolne miejsca w dniu biegu, wpisowe:
60zł
80zł

Zawodniku, zawodniczko!

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Tak było podczas 30. edycji!

Jubileuszowy 30. Bieg Kociewski z Polpharmą 9.10.2022

REGULAMINYREGULAMIN
31. BIEG KOCIEWSKI Z POLPHARMĄ
BIEG NA 10 KM
NIEDZIELA 8.10.2023
STAROGARD GDAŃSKI

I. ORGANIZATOR
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83 – 200 Starogard Gdański
(+48) 533 – 236 – 148
www.osir.com.pl/bk
1. Stowarzyszenie „REKORD” w Starogardzie Gdańskim

II. CEL
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców pomorza, powiatu starogardzkiego, gminy Starogard oraz miasta Starogard Gdański.
2. Promocja walorów Kociewia.
3. Integracja rodzin poprzez sport i wszelką aktywność fizyczną.
4. Promocja gminy Starogard Gdański i powiatu Starogardzkiego.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. 8 października (niedziela) 2023 roku – Starogard Gdański
2. Biuro zawodów czynne tylko w dniu imprezy w godzinach 8:30 – 11.00
Adres biura zawodów:
Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
3. Start biegu nastąpi o godzinie 12:00 z rynku.

IV. TRASA BIEGU I POMIAR CZASU
1. Dystans – 10 km z atestem PZLA.
2. Start - Rynek. Meta - Stadion Miejski im. K. Deyny.
3. Szczegółowa trasa będzie opublikowana na stronie internetowej www.osir.com.pl.
4. Nawierzchnia: 96% asfalt, 2% kostka betonowa, 2% nawierzchnia poliuretanowa – tartan.
5. Profil trasy łagodny.
6. Oznaczenie co 1 km znakami pionowymi.
7. Pomiar czasu elektroniczny za pomocą systemu chip wbudowanego w numer startowy.
8. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.
9. Na trasie biegu usytuowany będzie punkt z wodą dla zawodników.
10. Klasyfikacja 40 pierwszych zawodników na mecie odbywa się na postawie czasu brutto od momentu wystrzału startera dla pozostałych zawodników odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych netto – liczonych od przekroczenia linii startu.

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA
1. W biegu na dystansie 10 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 8 października 2023 r. ukończy 15 lat (urodzona przed 08.10.2008 r.).
2. Limit uczestników biegu głównego wynosi 400 osób.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów na drukach Organizatorów.
4. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego i numeru startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności i braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do wzięcia udziału w zawodach” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w biurze zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
5. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
Weryfikacji można dokonać:
- Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
- Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika upoważnienia.
6. Zawodnicy biorący udział w biegu w kat. „Osoba z niepełnosprawnością” przy odbiorze pakietu startowego dodatkowo zobowiązani są do okazania orzeczenia o niepełnosprawności.
7. Zawodników obowiązuje zakaz biegu z psami.
8. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki lub innej odzieży. Chip do pomiaru czasu wbudowany jest w numer startowy. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
9. Uczestników biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, IAAF oraz niniejszy regulamin.
10. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
11. Zawodnik na czas udziału w imprezie ubezpiecza się od NNW na koszt własny.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl.
TERMIN ZGŁOSZEŃ: piątek 18.08.2023 r. (12:00) - niedziela 01.10.2023 r. (23:59)
lub wcześniej w przypadku wyczerpania miejsc!
2. Zgłoszenie uważa się za kompletne i prawidłowe, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;
- uiszczenie opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji;
brak wpływu opłaty w ciągu tych dni na rachunek bankowy automatycznym usunięciem zgłoszenia z listy startowej – zgłoszenie zostanie anulowane!
3. Po zamknięciu zgłoszeń online, zgłoszenie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w biurze zawodów pod warunkiem dostępności miejsc czego Organizatorzy nie gwarantują.
4. Uwaga! Po wyczerpaniu się limitu wcześniej zapisy zostaną zamknięte
i nie będzie możliwości dodatkowych zgłoszeń.
5. Opłata startowa zależności od terminu zgłoszeń:
● 18-20.08.2023 r. - 40 zł
● 21.08-05.09.2023 r. - 50 zł
● 06.09 - 01.10.2023 r. – 60 zł
● w dniu biegu – 80 zł
● młodzież ze szkół partnerskich, współpracujących przy 31. Biegu Kociewskim, z powiatu starogardzkiego – 1 zł
● emeryci, którzy ukończyli 65 rok życia – 40 zł
● Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów na wpisowe.
6. Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
7. Wpłaty realizowane będą przez system TPay w momencie rejestracji i zgłoszenia do biegu. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje PAKIET STARTOWY:
- imienny numer startowy
- pomiar elektroniczny trasy – system chip + wynik przesłany sms
- unikatowy medal po biegu
- baton w pakiecie
- gadżet promocyjny
- woda po biegu
- posiłek po biegu
- zabezpieczenie medyczne
- inne opcjonalnie

VII. DEPOZYT, SZATNIE
1. Szatnie, toalety dla zawodników znajdować się będą w Miejskiej Hali Sportowej im. A. Grubby przy biurze zawodów.
2. Depozyt – Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby 10:00 – 14:30
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia.

VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Klasyfikacja generalna (K i M, miejsca 1-3) – nagroda finansowa:
Kobiety/ Mężczyźni
1 miejsce 1000
2 miejsce 800 
3 miejsce 600 
2. Najlepszy Starogardzian/Starogardzianka (K i M) – nagroda finansowa:
Kobiety/ Mężczyźni
1 miejsce 200 
2 miejsce 150 
3 miejsce 100
3. Kat. osoby z niepełnosprawnością (K i M) – nagroda rzeczowa.
4. Najstarszy zawodnik – nagroda rzeczowa.
5. Najliczniejsza Grupa Biegowa biorąca udział w 31. Biegu Kociewskim (która podczas zapisów zastosowała ujednoliconą nazwę grupy) – nagroda finansowa w wysokości 500 zł
6. W kategoriach wiekowych (K i M, miejsca 1-3) nagrody rzeczowe/upominki:
KOBIETY
1) K16 16 - 19 lat; rocznik 2007 – 2004
2) K20 20 - 29 lat; rocznik 2003 – 1994
3) K30 30 - 39 lat; rocznik 1993 – 1984
4) K40 40 - 49 lat; rocznik 1983 – 1974
5) K50; 50-59 lat; rocznik 1973 - 1964
6) K 60 +, roczniki 1963 i starsi
MĘŻCZYŹNI
1) M16 16 - 19 lat; rocznik 2007 – 2004
2) M20 20 - 29 lat; rocznik 2003 – 1994
3) M30 30 - 39 lat; rocznik 1993 – 1984
4) M40 40 - 49 lat; rocznik 1983 – 1974
5) M50 50 - 59 lat; rocznik 1973 – 1964
6) M60 60 – 69 lat; rocznik 1963 – 1954
7) M70+; rocznik 1953 i starsi
7. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii dekoracji oraz wręczania nagród.

X. DODATKOWE ATRAKCJE
Miasteczko zawodów:
- stoiska sponsorskie,
- punkty gastronomiczne.

XI. BEZPIECZEŃSTWO
1. Personel nie posiada przeszkolenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości wezwany zostanie niezwłocznie personel medyczny.
2. Uczestnik oświadcza, że zrzeka się wszelkich pretensji lub roszczeń finansowych względem Organizatora w przypadku ujawnienia jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia uczestnika w związku z wzięciem udziału w biegu.
3. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator ma prawo do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku do uczestnika.
4. Impreza organizowana jest w miejscu szczegółowo wyznaczonym przez Organizatora.
5. Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z zasadami uczestnictwa pod kątem zasad logistyki
i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia, udostępnionych na stronie internetowej Organizatora lub komunikatach umieszczonych przed wejściem na imprezę.
6. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń organizatorów.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Komunikat końcowy zostanie opublikowany na tablicy informacyjnej na mecie oraz na stronie www.osir.com.pl, www.elektronicznezapisy.pl.
2. Na teren biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
3. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym.
4. Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
5. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz niedopuszczeniem do udziału w biegu.
6. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy.
8. W przypadku zakłócenia porządku publicznego służby porządkowe zawiadamiają funkcjonariuszy Policji.
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański, tel: 533 236 148; email osir@osir.com.pl (dalej jako: OSiR).
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając
e-mail na adres: iod.jednostki@um.starogard.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
1. Zapisania uczestnika na zajęcia lub wydarzenia sportowe oraz ich realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy),
2. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego względem uczestników oraz organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową OSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej (wykorzystanie danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzenia warunków
do zapewnienia pomocy medycznej, jak też nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy/zawodów.
3. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków.
4. Ściągania należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem postępowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse.
5. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze) i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania cywilne
6. Rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora).
7. Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*.
8. W wymagających tego przypadkach Administrator ubiegał będzie się o wyrażenie przez uczestników zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu,
z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
ODBIORCY DANYCH:
OSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego organizację imprezy/zawodów, dostawcom usług hostingu strony internetowej, poczty elektronicznej. Do tych danych mogą mieć również dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:
1. w celu zapisania uczestnika na zajęcia/wydarzenia sportowe – przez okres 2 lat.
2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych- 5 lat od momentu zakończenia zawodów,
3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
4. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności,
5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych,
6. w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków- 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,
7. w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników- 2 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych.
Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które wyraziły zgodę Administratorowi na:
1. przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych
w przyszłości imprezach sportowych i warunkach uczestnictwa;
2. publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Administratora, w tym informacji oski osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Administratora oraz organu prowadzącego OSiR tj. Gminy Miejskiej Starogard Gdański;
3. publikację informacji o osiągniętych przez nich wynikach sportowych w materiałach
i wydawnictwach firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
1. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych
5. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w imprezie/zawodach organizowanych przez OSiR.
* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


REGULAMIN
BIEG NA MILĘ Z AMS
31. Bieg Kociewski z Polpharmą
NIEDZIELA 8 października 2023
STAROGARD GDAŃSKI

I. ORGANIZATOR
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdański
2. Stowarzyszenie „REKORD” w Starogardzie Gdańskim

II. CEL
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza, powiatu
starogardzkiego, gminy Starogard oraz miasta Starogard Gdański.
2. Promocja walorów Kociewia.
3. Integracja rodzin poprzez sport i wszelką aktywność fizyczną.
4. Promocja gminy Starogard i powiatu Starogardzkiego.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. 8 października (niedziela) 2023

2. BIURO ZAWODÓW
Czynne w dniu imprezy w godzinach 8:30 – 10:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
3. START BIEGU
godzina 10:30
lokalizacja - Rynek w Starogardzie Gdańskim
Start jest oddalony ok 500m od biura zawodów.

IV. TRASA BIEGU i POMIAR CZASU
1. Dystans – ok 2 km.
2. Start: Rynek, meta: Stadion Miejski im. K. Deyny.
3. Szczegółowa trasa będzie opublikowana na stronie internetowej www.osir.com.pl.
4. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru
oraz zwróceniu chipa na mecie biegu.

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA
1. W biegu młodzieżowym może wziąć udział osoba w wieku od 13 do 19 roku życia i jest uczniem szkoły
podstawowej bądź ponadpodstawowej.
2. Limit uczestników biegu wynosi 50 osób.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów na
drukach Organizatorów.
4. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego i numeru startowego, musi
przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności i braku przeciwwskazań
zdrowotnych dziecka do wzięcia udziału w zawodach rekreacyjno - sportowych” podpisane przez rodzica
lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia
poprawną weryfikację w biurze zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
5. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
Weryfikacji można dokonać:
- Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
- Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika upoważnieniem oraz ksera
dokumentu tożsamości uczestnika.
6. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej
części koszulki. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w
całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą
dyskwalifikacji.
7. Uczestników biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, IAAF oraz niniejszy
regulamin.
8. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
9. Zawodnik na czas udziału w imprezie ubezpiecza się od NNW na koszt własny.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
www.elektronicznezapisy.pl.
TERMIN ZGŁOSZEŃ: do niedziela 1.10.2023 r. (23:59)
lub wcześniej w przypadku wyczerpania miejsc!
2. Zgłoszenie uważa się za kompletne i prawidłowe, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;
- uiszczenie opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji;
- brak wpływu opłaty w ciągu tych dni na rachunek bankowy automatycznym usunięciem zgłoszenia z
listy startowej – zgłoszenie zostanie anulowane!
3. Po zamknięciu zgłoszeń online zgłoszenie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w biurze
zawodów pod warunkiem dostępności miejsc czego Organizatorzy nie gwarantują!
4. Uwaga! Po wyczerpaniu się limitu wcześniej zapisy zostaną zamknięte
i nie będzie możliwości dodatkowych zgłoszeń.
5. Opłata startowa wynosi 15 zł
6. Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
7. Wpłaty realizowane będą przez system TPay w momencie rejestracji i zgłoszenia do biegu. Wszystkie dane
podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje PAKIET STARTOWY:
- imienny numer startowy
- unikatowy medal po biegu
- baton w pakiecie
- pamiątkowy gadżet
- woda po biegu
- posiłek po biegu
- zabezpieczenie medyczne
- inne opcjonalnie

VII. DEPOZYT, SZATNIE
1. Szatnie, toalety dla zawodników znajdować się będą w hali sportowej będą przy biurze zawodów.
2. Depozyt stacjonarny – hala sportowa – 10:00 – 14:00
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia.

VIII. KLASYFIKACJE
1. Roczniki 2011 - 2010: (12-13 lat)
- kat. dziewcząt miejsca I-III
- kat. chłopców miejsca I-III
2. Roczniki 2009 - 2008: (14 - 15 lat)
- kat. dziewcząt miejsca I-III
- kat. chłopców miejsca I-III
3. Roczniki 2007 - 2004: (16 - 19 lat)
- kat. dziewcząt miejsca I-III
- kat. chłopców miejsca I-III

IX. DODATKOWE ATRAKCJE
Miasteczko zawodów:
- stoiska sponsorskie,
- punkty gastronomiczne.

X. BEZPIECZEŃSTWO
1. Personel nie posiada przeszkolenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości wezwany zostanie
niezwłocznie personel medyczny.
2. Uczestnik oświadcza, że zrzeka się wszelkich pretensji lub roszczeń finansowych względem Organizatora
w przypadku ujawnienia jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia uczestnika w związku ze wzięciem udziału
w biegu.
3. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator ma prawo do wyciągnięcia konsekwencji
prawnych w stosunku do uczestnika.
4. Impreza organizowana jest w miejscu szczegółowo wyznaczonym przez Organizatora.
5. Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z zasadami uczestnictwa pod kątem zasad logistyki
i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia, udostępnionych na stronie internetowej Organizatora lub
komunikatach umieszczonych przed wejściem na imprezę.
6. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń organizatorów.

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Komunikat końcowy zostanie opublikowany na tablicy informacyjnej na mecie oraz na stronie
www.osir.com.pl, www.elektronicznezapisy.pl.
2. Na teren biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków
podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania
się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z
niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość
niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
3. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe
oraz służby kierujące ruchem drogowym.
4. Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z
wyznaczonej trasy.
5. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz
niedopuszczeniem do udziału w biegu.
6. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji,
służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy.
8. W przypadku zakłócenia porządku publicznego służby porządkowe zawiadamiają funkcjonariuszy Policji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i wykorzystania z każdym
z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy zawartych w formularzach zgłoszeniowych,
dokumentacji przebiegu imprezy / zawodów oraz w materiałach audiowizualnych z przebiegu imprezy /
zawodów stanie się Organizator, tj. Ośrodek Sportu Rekreacji - siedziba: 83-200 Starogard Gdański, ul.
Olimpijczyków Starogardzkich 1.
2. Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie:
● w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych / rekreacyjnych, zgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym ustawy o sporcie
oraz ustawy o kulturze fizycznej,
● zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych polegającym na wykorzystaniu
danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzeniem warunków do
zapewnienia pomocy medycznej, jak też wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi
kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy / zawodów.
3. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji
zawodów, w tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej, zapewnienia bezpieczeństwa
itp. Do tych danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy
księgowe, prawnicze, informatyczne.
4. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji
zawodów, w tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej, zapewnienia bezpieczeństwa
itp. Do tych danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy
księgowe, prawnicze, informatyczne.
5. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, jako administrator danych osobowych,
przechowywał będzie dane związane z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną zawodów, w
tym dane osobowe ich uczestników, przez okres 5 lat, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia.
W odniesieniu do przechowywania danych, wobec których Ośrodek dysponuje zgodą osoby na
przetwarzanie danych w określonym celu przechowywanie zakończy się z chwilą wpływu do OSiR w
Starogardzie Gdańskim informacji o wycofaniu przedmiotowej zgody, względnie po upływie 5 lat od
momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem, w tym nieuczestniczenia w zawodach
organizowanych przez OSiR.
6. Dane przetwarzane dla potrzeb określonych w ust. 3 pkt. 1-4 OSiR w Starogardzie Gdańskim
przechowywał będzie do momentu otrzymania sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu,
względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem.
7. Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę
Organizatorowi na:
● przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości
imprezach sportowych i warunkach uczestnictwa;
● publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Organizatora, w
tym informacji o osiągniętych przez nich wynikach sportowych na stronie internetowej Organizatora;
● publikację informacji o osiągniętych przez nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach
firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim:
8. Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana w każdym czasie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych
dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzać danych osobowych uczestników w celach
innych niż bezpośrednio związane z organizacją i obsługą imprezy, chyba że współorganizator dysponował
będzie indywidualną, dobrowolną zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych w innym celu.
10. Każdemu uczestnikowi zawodów przysługują uprawnienia w momencie rezygnacji z udziału w zawodach:
- dostępu do dotyczących danych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania (poprawiania) danych,
- usunięcia danych,
- do ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
11. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest warunkiem koniecznym
wzięcia udziału w imprezie zawodach.


Kontakt:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83 – 200 Starogard Gdański
(+48) 533 – 236 – 148
www.osir.com.pl 

BIEG NA 10 KM
- zgoda rodzica na udział w biegu osoby niepełnoletniej <pobierz>
- upoważnienie do obioru pakietu startowego <pobierz>

BIEG MŁODZIEŻOWY
- zgoda rodzica na udział w biegu osoby niepełnoletniej <pobierz>
- upoważnienie do obioru pakietu startowego <pobierz>

Organizatorzy

31. Biegu Kociewskiego z Polpharmą

Sponsor tytularny

BK
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Organizator

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1,
83 -200
Starogard Gdański


Dane kontaktowe

Email: osir@osir.com.pl
Telefon: +48 533 236 148
biuro czynne
pon-pt
godz.7:00 -15:00

Linki
Feedback

Masz sugestie lub informacje o błędach? Każda opinia jest dla nas cenna. Napisz do nas.

HTML Code Creator