POSTAW NA SPORT

HOLA! HOLA! DZIEŃ DZIECKA Z OLA!
1 - 2 czerwca 2022

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim zaprasza serdecznie wszystkie grupy przedszkolne i szkolne klas 1-3 szkół podstawowych z terenu powiatu starogardzkiego do udziału w biegach dla dzieci POSTAW NA SPORT! 
Do wydarzenia zostało...

plakat

CO PRZYGOTOWALIŚMY?

Biegi dla dzieci:
- 1.06.2022 dla grup przedszkolnych (wiek 3-6 lat) na dystansie około 200m,
- 2.06.2022 dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych (wiek 7-10 lat) na dystansie około 500m,
Strefa animacji, gry i zabawy dla dzieci.

Dla każdego uczestnika:
- pamiątkowy gadżet
- pamiątkowy dyplom
- numer startowy

i wiele więcej!

Wydarzenie odbędzie się w dniach 1 - 2.06.2022
w godzinach 9:00 - 13:00 na Stadionie Miejskim im. K. Deyny w Starogardzie Gdańskim.


Uwaga! wydarzenie skierowane jest wyłącznie do grup zorganizowanych z placówek z terenu powiatu starogardzkiego.

Każda placówka może zgłosić maksymalnie 50 uczestników. 

WPISOWE i ZAPISY

  • Wpisowe to koszt 5 zł / 1 os.
  • Wpisowe opiekun uiszcza za całą grupę jednorazowo przelewem na konto organizatora lub w kasie OSIR nie później niż do 27.05.2022 r. do godziny 23:59. Konto: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim: 95 8340 0001 2002 3010 6817 0001
  • Zapisy prowadzone są wyłącznie przez portal: https://elektronicznezapisy.pl
  • Po zapisaniu i opłaceniu grupy koniecznie prześlij nam imienną listę uczestników wraz z nazwą grupy oraz placówki na adres p.burczyk@osir.com.pl

Obejrzyj relację 2021 z dwóch dni biegowego szaleństwa :)

Przez pandemię COViD-19 zmuszeni byliśmy odwołać stacjonarny 37. Bieg Szpęgawski w tym biegi dla dzieci... Finalnie Bieg Szpęgawski odbył się w formie wirtualnej a biegi dla dzieci postanowiliśmy zorganizować w czerwcu w dzień dziecka. Impreza dla dzieci w dzień dziecka to był strzał w dziesiątkę i inspiracja do stworzenia cyklicznej imprezy dla najmłodszych - Postaw na Sport. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia - 31.05-01.06.2021

RegulaminREGULAMIN
POSTAW NA SPORT
BIEGI DLA DZIECI Z OLA KALISKA
Starogard Gdański, 1 - 2 czerwca 2022

I. ORGANIZATOR
1. Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
tel. 533 – 236 – 148

2. Współorganizator:
Stowarzyszenie „REKORD”
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański

3. Współorganizator:
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17
83-200 Starogard Gdański

II. CELE
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
3. Promocja gminy Starogard i powiatu Starogardzkiego.

III. PUNKT WERYFIKACYJNY
1. Punkt weryfikacyjny będzie się znajdować przy bramie głównej Stadionu Miejskiego im. K. Deyny
w Starogardzie Gdańskim, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.
2. Czynny będzie w dniu imprezy w godzinach 8:30 – 12:00.
3. Każda z grup powinna stawić się w nim na 15 minut przed wyznaczoną godziną.

IV. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, TRASA
1. Biegi dla dzieci odbędą się na terenie Stadionu Miejskiego im. Kazimierza Deyny:
• w środę 1 czerwca 2022 r. dla grup przedszkolnych,
• w czwartek 2 czerwca 2022 r. dla dzieci klas 1-3.
2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 09:00.
3. Godzinę startu poszczególnych grup organizator wyznaczy najpóźniej do 30.05.2022 r. do godziny 12:00.
4. Harmonogram zostanie opublikowany na stronie www.osir.com.pl.
5. Dystans, jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników:
• grupy przedszkolne (wiek 3-6 lat) ok. 200 m,
• klasy 1-3 (wiek 7-10 lat) ok. 500 m
6. Start i meta znajdują się na Stadionie Miejskim im. K. Deyny.
7. Zawodnicy oczekują na start przy wejściu na stadion znajdującym się przy kortach tenisowych.
8. Zawodnicy, którzy ukończyli bieg wychodzą wyjściem znajdującym się przy trybunach stadionu.
V. WPISOWE, WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest:
• działalność placówki na terenie powiatu starogardzkiego
• zgłoszenie elektroniczne do piątku 27.05.2022 do godz. 23:59 przez portal www.elektronicznezapisy.pl,
• opłacenie wpisowego,
• wypełnienie oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu wraz ze zgodą na udział osoby niepełnoletniej w biegach towarzyszących.
2. Decyduje kolejność pełnych zgłoszeń (zgłoszenie elektroniczne + opłata).
3. Druk zgody i oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego można pobrać ze strony www.elektronicznezapisy.pl
4. Obowiązuje limit uczestników – łącznie 500 osób:
• 250 miejsc dla grup przedszkolnych,
• 250 miejsc dla klas 1-3.
5. Udział w biegach dla dzieci jest płatny, obowiązuje wpisowe – 5 zł/os.
6. Wpisowe opiekun uiszcza za całą grupę jednorazowo przelewem na konto organizatora lub w kasie OSiR nie później niż do 27.05.2022 r. do godziny 23:59.
7. Konto: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
95 8340 0001 2002 3010 6817 0001
8. Opiekun po zapisaniu grupy ma 24h na opłacenie wpisowego i przesłanie potwierdzenia przelewu, w przeciwnym razie zgłoszenie elektroniczne będzie usunięte z listy zgłoszeniowej.
9. Potwierdzenie przelewu prosimy o przesłanie adres p.burczyk@osir.com.pl
10. Weryfikacji uczestnika oraz wszelkich formalności należy dokonać w Biurze Zawodów w punkcie weryfikacyjnym w dniach 1 - 2 czerwca 2022 r. najpóźniej na 15 minut przed startem.
11. OBOWIĄZKOWO – warunkiem udziału jest umieszczenie numeru startowego na klatce piersiowej – uczestnik bez numeru nie zostanie dopuszczony do startu.

VI. PAKIET STARTOWY I NAGRODY
W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
• pamiątkowy gadżet,
• dyplom,
• woda,
• numer startowy.

VII. DODATKOWE ATRAKCJE
Miasteczko zawodów:
• stoiska sponsorskie,
• atrakcje dla dzieci,
• punkty gastronomiczne.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO
1. Personel nie posiada przeszkolenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości wezwany zostanie niezwłocznie personel medyczny.
2. Uczestnik oświadcza, że zrzeka się wszelkich pretensji lub roszczeń finansowych względem Organizatora w przypadku ujawnienia jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia uczestnika w związku ze wzięciem udziału w biegu.
3. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator ma prawo do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku do uczestnika.
4. Impreza organizowana jest w miejscu szczegółowo wyznaczonym przez Organizatora.
5. Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z zasadami uczestnictwa pod kątem zasad logistyki
i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia, udostępnionych na stronie internetowej Organizatora
lub komunikatach umieszczonych przed wejściem na imprezę.
6. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń organizatorów.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki podczas imprezy
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzić ewentualne zmiany w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. Szatnie dla uczestników biegów znajdować się będą pod trybuną Stadionu Miejskiego im. K. Deyny
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy zawartych w formularzach zgłoszeniowych, dokumentacji przebiegu imprezy / zawodów oraz w materiałach audiowizualnych z przebiegu imprezy
/ zawodów stanie się Organizator, tj. Ośrodek Sportu Rekreacji - siedziba: 83-200 Starogard Gdański,
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.

2. Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie:
• w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych / rekreacyjnych, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym ustawy o sporcie oraz ustawy o kulturze fizycznej,
• zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych polegającym na wykorzystaniu danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzeniem warunków
do zapewnienia pomocy medycznej, jak też wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy / zawodów.
3. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji zawodów, w tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej, zapewnienia bezpieczeństwa itp. Do tych danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, jako administrator danych osobowych, przechowywał będzie dane związane z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną zawodów, w tym dane osobowe ich uczestników, przez okres 5 lat, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia. W odniesieniu
do przechowywania danych wobec których Ośrodek dysponuje zgodą osoby na przetwarzanie danych
w określonym celu przechowywanie zakończy się z chwilą wpływu do OSiR w Starogardzie Gdańskim informacji o wycofaniu przedmiotowej zgody, względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem, w tym nieuczestniczenia w zawodach organizowanych przez OSiR.

5. Dane przetwarzane dla potrzeb określonych w ust. 3 pkt. 1-4 OSiR w Starogardzie Gdańskim przechowywał będzie do momentu otrzymania sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie po upływie
5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem.

6. Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę Organizatorowi na:
• przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach sportowych i warunkach uczestnictwa;
• publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Organizatora, w tym informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Organizatora;
• publikację informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim:

7. Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzać danych osobowych uczestników w celach innych niż bezpośrednio związane z organizacją i obsługą imprezy, chyba że współorganizator dysponował będzie indywidualną, dobrowolną zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych w innym celu.

9. Każdemu uczestnikowi zawodów przysługują uprawnienia w momencie rezygnacji z udziału w zawodach:
- dostępu do dotyczących danych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania (poprawiania) danych,
- usunięcia danych,
- do ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
10. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w imprezie zawodach.

XI. KONTAKT
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83 – 200 Starogard Gdański
Tel. (+48) 533 – 236 – 148
www.osir.com.pl


BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS

Organizator

POSTAW NA SPORT - DZIEŃ DZIECKA Z OLA KALISKA

Sponsor tytularny

Ola Kaliska 100% Okna

Organizator

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1,
83 -200
Starogard Gdański


Dane kontaktowe

Email: osir@osir.com.pl
Telefon: +48 533 236 148
biuro czynne
pon-pt
godz.7:00 -15:00

Linki
Feedback

Masz sugestie lub informacje o błędach? Każda opinia jest dla nas cenna. Napisz do nas.

Built with Mobirise ‌

Free Web Site Designing Software