LETNIE
BASENY MIEJSKIE
w STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z oferty letnich basenów miejskich.
Nasz obiekt to nowoczesny kompleks basenów z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.
Gwarantujemy wiele atrakcji i miłe spędzenie wolnego czasu.

Baseny czynne są w sezonie letnim codziennie w godzinach 11:00 - 19:00.
Zmienione godziny funkcjonowania basenów obowiązują od soboty 24 lipca 2021.
Zakupiony bilet jest całodniowy (nie na godziny).

Miasto Starogard Gdański oraz OSiR Starogard Gdański zapraszają na Letnie Baseny Miejskie!

WAŻNE INFORMACJE !

Wszystkie atrakcje na terenie basenów są w cenie biletu wstępu (Splash Park, sauna, możliwość korzystania z boiska do siatkówki plażowej).

Dzieci do lat 14 wpuszczamy tylko pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Należy okazać legitymację szkolną.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać f-rę VAT prosimy zgłosić to przed dokonaniem transakcji.

Baseny czynne są w sezonie letnim codziennie w godzinach 11:00 - 19:00.
Zakupiony bilet jest całodniowy (nie na godziny).

Korzystanie z sauny po wcześniejszej rezerwacji
- rezerwacja w kasie minimum na 30 min. przed ustaloną godziną
- sauna wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Zakup biletu jest równoważny z akceptacją regulaminu Obiektu

godziny funkcjonowania
cennik

Miejskie Baseny Letnie

W skład obiektu wchodzą:

Mobirise

3 różnej głębokości baseny

Na terenie kompleksu do dyspozycji mieszkańców są trzy baseny. Wymiary:
- 25 x 12,5 m ze stałą głębokością wody 1,45 m
- 12,5 x 8 m ze stałą głębokością wody 1,00 m
- 8 x 16 m ze stałą głębokością wody 0,55 m.

Baseny wykonane są w technologii niecek stelażowych z profesjonalnym systemem uzdatniania wody do obiektów publicznych. Baseny otoczone są drewnianymi pomostami o szerokości ok. 2 m, wyposażonymi w barierki. 

Splash Park

Splash Park dla dzieci

To wodny plac zabaw z płytkim brodzikiem, jedną małą
zjeżdżalnią wodną dla najmłodszych i dwiema dla dzieci w wieku szkolnym. Plac zostanie wzbogacony o dodatkowe wodne atrakcje. 

sauna

Sauna

Do dyspozycji osób korzystających w basenów jest 6-cio osobowa sauna sucha.
Korzystanie z sauny po wcześniejszej rezerwacji:
- rezerwacja w kasie minimum na 30 min. przed ustaloną godziną
- sauna wyłącznie dla osób pełnoletnich

boisko

Boisko do siatkówki plażowej

Do dyspozycji jest jedno boisko do siatkówki plażowej z piaszczystym podłożem o wymiarach 16 x 8 m

gastronomia

Gastronomia

                                        

Na terenie Miejskich Basenów Letnich można skorzystać z oferty kuchni Jadwigi i Helenki, kupić lody a także popcorn i watę cukrową.

plazowanie

Plażowanie

Wokół jest sporo miejsca do plażowania, na terenie Miejskich Basenów Letnich znajdują się specjalne żagle, pod którymi można schować się przed słońcem. Są oczywiście natryski zewnętrzne i brodziki do płukania stóp, a także jest możliwość wypożyczenia leżaka plażowego.


REGULAMIN
LETNICH BASENÓW MIEJSKICH
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM


I CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Niniejszy regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym, obowiązującym wszystkich odwiedzających i użytkowników letnich basenów miejskich, zwanych w dalszej części regulaminu Obiektem, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i czystości w trakcie korzystania z Obiektu i jego atrakcji.
2. Zarządcą Obiektu jest Ośrodek Sporu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim z siedzibą
przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 w Starogardzie Gdańskim.
3. Ceny biletów i usług reguluje cennik zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
4. Każdy klient po wykupieniu wstępu w kasie, otrzymuje paragon z kasy fiskalnej, będący biletem wstępu. Paragon fiskalny należy bezwzględnie zachować na wypadek kontroli do czasu opuszczenia Obiektu.
5. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego pobytu na Obiekcie, licząc od chwili wejścia do momentu opuszczenia Obiektu, bez względu na czas przebywania na nim. Ponowne wejście na Obiekt wymaga zakupu kolejnego biletu.
6. Każda osoba wchodząca na Obiekt zobowiązana jest do zapoznania się
z postanowieniami niniejszego regulaminu. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które nie zapoznały się
z niniejszym regulaminem lub nie akceptują w pełni lub w części jego postanowień.
8. Obiekt czynny jest w okresie letnim 7 dni w tygodniu w godzinach podanych
do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.osir.com.pl/baseny.
9. Zarządca może czasowo lub całkowicie ograniczyć wstęp na Obiekt
na podstawie przekroczenia ilości osób, przerw technicznych, awarii, sytuacji losowych, warunków atmosferycznych itp.
10. W przypadku złej pogody – wyładowań atmosferycznych i burzy osoby korzystające
z basenów i atrakcji wodnych mają obowiązek opuścić basen. W razie nagłego pogorszenia pogody osoby przebywające na Obiekcie muszą dostosować się do poleceń ratowników wodnych oraz personelu i natychmiast opuścić obiekt, bez zwrotu kwoty
za opłacony bilet.
11. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z basenów odpowiedzialny jest dyżurujący ratownik wodny.
12. Ratownikami wodnymi są osoby noszące ubiór ratownika w kolorze pomarańczowym
lub czerwonym oraz czapkę ratownika.
13. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych i przestrzeganie przepisów w tym zakresie, odpowiada osoba odpowiedzialna za prowadzenie zajęć.
14. Baseny oraz atrakcje wodne znajdujące się na Obiekcie objęte są dozorem ratowników wodnych. Osoby korzystające z basenów i atrakcji wodnych zobowiązane są
do podporządkowania się nakazom ratowników wodnych pełniących dyżur oraz personelu Obiektu. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest trzykrotny sygnał gwizdka. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić basen i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników wodnych lub personelu.
15. Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu jest zobowiązana do bezzwłocznego informowania ratowników, pracowników obsługi o zaistniałym wypadku, zaginięciu innej osoby lub o innej sytuacji mogącej stwarzać zagrożenie dla innych osób lub mienia.

Numery alarmowe:
112 – numer alarmowy
997 – Policja
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe
58 530 60 95 – Straż Miejska

16. Na Obiekcie obowiązują następujące sygnały flagowe:
a) flaga biała – kąpiel dozwolona,
b) flaga czerwona – kąpiel zabroniona,
c) brak flagi – baseny nieczynne.
17. Dzieci do lat 14 powinny pozostawać pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
18. Dzieci oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania pieluch jednorazowych przeznaczonych specjalnie do kąpieli.
19. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za pozostające
pod ich opieką dzieci lub osoby oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane.
20. Klient ponosi odpowiedzialność za każdą wynikłą szkodę na osobie i mieniu powstałą
na skutek jego zawinionego działania lub zaniechania, polegającego na nieodpowiednim zachowaniu podczas użytkowania urządzeń w basenie i na terenie Obiektu.
21. Wypadki i szkody powstałe na terenie Obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.

II. WYMAGANIA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Obowiązuje pływanie w strojach kąpielowych spełniających wymogi higieniczne
i estetyczne:
a) kobiety – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy,
b) mężczyźni – kąpielówki lub spodenki kąpielowe,
c) zaleca się korzystanie ze strojów niezawierających zamków błyskawicznych
i innych elementów metalowych lub plastikowych mogących stanowić zagrożenie
dla korzystających z obiektu oraz mogących uszkodzić elementy wyposażenia basenów.
2. Na teren zespołu basenów należy wchodzić boso lub w klapkach poprzez brodzik sanitarny.
3. Wejście do wody wyłącznie w obecności ratownika wodnego.
4. Przed wejściem do wody należy dokładnie umyć całe ciało i zdezynfekować stopy
w brodzikach sanitarnych.
5. Grupy zorganizowane wchodzą do basenów pod nadzorem opiekuna.
6. Osoby korzystające z Obiektu są zobowiązane do zmiany obuwia w przebieralni.
7. W obiekcie nakazuje się:
a) bezwzględne stosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu oraz zaleceń ratownika wodnego i obsługi zespołu basenów,
b) zapoznanie się z zasadami korzystania ze wszystkich elementów wyposażenia zespołu basenów,
c) stosowanie się do znaków nakazu i zakazu umieszczonych przez Zarządcę
na terenie Obiektów,
d) dostosowania swoich planów aktywności do poziomu własnych umiejętności
i możliwości,
e) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju aktywności, sprawnego technicznie, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia.
8. W Obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) wchodzenia do wody w czasie, w którym jest wywieszona flaga czerwona lub jej brak,
b) palenia tytoniu i innych wyrobów tytoniowych,
c) wchodzenia pod wpływem alkoholu i spożywania alkoholu lub zażywania środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem na terenie Obiektu,
d) kąpieli osób w basenie, które nie zachowują higieny osobistej, chorych, stwarzających zagrożenie dla siebie lub innych, osób z zakaźnymi chorobami skóry oraz ranami
i będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
e) wnoszenia i używania przedmiotów łatwo tłukących się, ostrych, pojemników ciśnieniowych lub przedmiotów w inny sposób niebezpiecznych,
f) wnoszenia jedzenia do pomieszczeń znajdujących się na terenie Obiektu,
g) biegania na terenie Obiektu,
h) składania i kładzenia się na linach torowych oraz pływania w poprzek dużego basenu,
i) skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
j) wieszania się (huśtania) na elementach wyposażenia Obiektów oraz dewastacji
i niszczenia elementów wchodzących w skład Obiektu,
k) wpychania lub wrzucania innych osób do wody,
l) używania wulgaryzmów i słów powszechnie uznanych za obelżywe, żucia gumy
i plucia,
m) zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób, używania instrumentów muzycznych, głośników oraz innych sprzętów i przedmiotów stwarzających hałas,
n) fałszywego alarmowania lub używania sygnałów dźwiękowych zakłócających wypoczynek innych,
o) wnoszenia i wprowadzania zwierząt,
p) filmowania i fotografowania bez zezwolenia, używania lornetek,
q) zaśmiecania Obiektu, zanieczyszczania wody, grillowania i palenia ognia,
r) prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Zarządcy,
s) organizowania wydarzeń i eventów muzycznych, rekreacyjnych itp. bez pisemnej zgody Zarządcy,
t) stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu swojemu i innych osób,
u) przebywania na terenie Obiektu poza godzinami otwarcia.

III. SAUNA PLENEROWA

1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do poleceń
oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
3. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
4. Podczas korzystania z sauny użytkownicy zobowiązani są do używania własnych ręczników w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z wyposażeniem oraz założenia klapek. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie.
5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną
do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
8. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
9. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
10. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
11. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.
12. Na teren sauny zabrania się: wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu, wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych, wnoszenia napojów alkoholowych,
nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite
lub obraźliwe, palenia tytoniu, niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
13. Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
14. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy.
15. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
a) bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
b) osobom z chorobami krążenia,
c) osobom chorującym na cukrzycę,
d) osobom nietrzeźwym,
e) kobietom ciężarnym,
f) kobietom w czasie menstruacji.
16. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KWESTIE SPORNE

1. Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
bez nadzoru lub zgubione, w tym również za przedmioty wartościowe.
2. Za wszelkie szkody wynikłe z winy użytkowników odpowiadają oni materialnie
w pełnym zakresie do wysokości kosztów usunięcia usterki.
3. Na Obiekcie prowadzony jest całodobowy monitoring wizyjny, który może być wykorzystany do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do osób, które łamały postanowienia niniejszego regulaminu.
4. Ratownicy wodni i personel obsługi pełniący dyżur na pływalni sprawują nadzór
nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu zobowiązane są podporządkować się ich nakazom. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z Obiektu.
5. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Obiektu należy zgłaszać w formie w pisemnej Zarządcy Obiektu.
6. Kwestie sporne związane z korzystaniem z Obiektu rozstrzyga Zarządca Obiektu.
7. Zarządca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.  

Komunikat

W sprawie badania wody basenowej z dnia 14 lipca 2021 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na
podstawie sprawozdania nr 11646/ZL/21 z wyników badań wody basenowej z
dnia 14.07.2021 r. przedstawionych przez akredytowane laboratorium -
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. woda na miejskich
basenach letnich spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

Komunikat 
16.08.2021


W sprawie badania wody w nieckach basenowych na terenie letnich basenów miejskich.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na
podstawie sprawozdania nr 438476/21/GDY z wyników badań wody basenowej z
dnia 27.07.2021 r. przedstawionych przez akredytowane laboratorium -
JSH Hamilton sp. z o.o. woda na miejskich basenach letnich spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016) za wyjątkiem przekroczenia Trichorometanu i sumy THM. W związku z powyższym zastosowano działania naprawcze polegające na zwiększeniu częstotliwości i intensywności płukania filtrów jednocześnie zwiększając ilość podmienianej wody w nieckach basenowych.

Starogard Gdański, 11.10.2021 r.

OŚWIADCZENIE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim – zarządca letnich basenów miejskich w Starogardzie Gdańskim otrzymał informację, że w środkach masowego przekazu na portalu facebookowym - Kociewski.pl - ukazał się film na temat stanu basenów letnich na Piekiełkach po ich zamknięciu. W materiale pojawia się informacja o aktualnym stanie basenów, sugerując, że ów stan wynika z błędów i zaniedbań. Żałujemy, że nikt z w/w portalu przed opublikowaniem filmu nie skontaktował się z zarządcą basenów w celu uzyskania rzetelnych i wiarygodnych informacji na temat stanu faktycznego.

W odpowiedzi na postawione zarzuty informujemy, że utrzymanie basenów odbywa się zgodnie z obowiązującym w tym przypadku procesem technologicznym, a ich obecny stan jest pod kontrolą wykonawcy letnich basenów w Starogardzie Gdańskim. Z dniem zakończenia sezonu wszystkie czynności związane z procedurą zamknięcia basenów zostały wykonane zgodnie z zaleceniami Wykonawcy, m.in. wyłączony został system uzdatniania wody, w tym pompy. W związku z tym, że Wykonawca zgodnie z umową zadeklarował pomoc w procesie zabezpieczenia basenów po zakończeniu sezonu, ustalono, że zabezpieczenie basenów na okres zimowy nastąpi do końca października bieżącego roku.

Dla wyjaśnienia, zgodnie z procesem technologicznym na zimę w nieckach basenowych pozostanie część wody, która co nieuniknione, będzie w kolorze zielonym (całkowite opróżnienie wody wiąże się m.in. z trudnościami ponownego ustawienia niecek basenowych). Oczywiście w przyszłym sezonie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, przed ponownym udostępnieniem basenów dla mieszkańców, zostaną one dokładnie wyczyszczone i wymyte.

W odpowiedzi na pytanie, gdzie trafi woda z basenów, odpowiadamy, że trafi
do ścieków, zgodnie z przyjętym założeniem, po to by przejść proces oczyszczenia.
Wg projektu woda z basenów stanowi odpad ciekły, który zgodnie z ekologicznym działaniem powinien trafić do kanalizacji. Woda w basenach jest uzdatniana środkami chemicznymi w tym chlorem w związku z czym nie nadaje się do innego wykorzystania.

Dyrektor OSiR
Marzena Klein 

Adres (Baseny Letnie)

Kompleks Piekiełki -
Letnie Baseny Miejskie
ul. Władysława Jagiełły 31
83-200 Starogard Gdański
tel. 883 490 332

czynne w sezonie letnim
codziennie
11:00 - 19:00


Administrator OSiR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1

Sekretariat, czynny: pon – pt 7:30 – 15:00
tel. 533 236 148
osir@osir.com.pl

Make a free site with Mobirise