Wykonanie zadaszenia

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na zapytanie ofertowe pn.  „wykonanie zadaszenia oraz obudowy schodów zewnętrznych przy budynku technicznym na stadionie K. Deyny przy ul.Olimpijczyków Starogardzkich 1″ do dnia 30 kwietnia 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta.
——————————————————————

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na wykonanie zadaszenia oraz obudowy schodów zewnętrznych
przy budynku technicznym na stadionie K. Deyny
przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1

I. Zamawiający:
Gmina Miejska Starogard Gdański
reprezentowana przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gd.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konstrukcja stalowa zadaszenia oraz obudowa ściany bocznej nad schodami zewnętrznymi prowadzącymi na I piętro budynku technicznego na terenie stadionu im. K. Deyny w Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Strogardzkich 1 wraz z pokryciem dachu i obudową ściany bocznej.
Szczegóły techniczne przedmiotu zamówienia przedstawia projekt budowlany (załącznik nr 1) i obmiar (załącznik nr 2).

III. Termin realizacji zamówienia:
Prace powinny być zakończone do 22 czerwca 2018 r.

IV. Kryterium wyboru oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: cena w wadze 100%.

V. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i niedokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w zakresie szczegółów prowadzenia robót oraz ewentualnie wysokości ceny w zakresie jej obniżenia.
3. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy należytej staranności, wysokiej jakości oraz profesjonalnego podejścia do wykonywanych prac.
4. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest w siedzibie Zamawiającego w miejscu ogólnodostępnym w godz. 7 – 15 na tablicy ogłoszeń – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gd. oraz na stronach: www.osir.com.pl i bip.osir.com.pl.

VI. Miejsce, sposób i termin zgłaszania ofert:
Oferty prosimy składać do 7 maja 2018 r. do godz. 900:
1. Za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zadaszenia i obudowy schodów zewnętrznych przy budynku technicznym na stadionie im. K. Deyny w Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1”
lub
2. Elektronicznie na adres e-mail: osir@osir.com.pl
lub
3. Osobiście w sekretariacie w kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zadaszenia i obudowy schodów zewnętrznych przy budynku technicznym na stadionie im. K. Deyny w Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1”

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem stron internetowych: www.osir.com.pl i bip.osir.com.pl.

VIII. Dodatkowe informacje:
Mariusz Pater
Tel.: 512 216 950
w godz. od 7:00 do 15:00

załącznik nr 1 – projekt budowlanyzałącznik nr 2 – obmiar