RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY INTERESANCI OSiR

Informuję Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Proszę przyjąć do wiadomości, że:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul.Olimpijczyków Starogardzkich 1, numer telefonu: 533 236 148, adres e-mail: osir@osir.com.pl
1. Cele przetwarzania danych osobowych związane są z:
a. załatwieniem dotyczącej Państwa sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami administracyjnymi OSiR w Starogardzie Gdańskim (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b. zawarciem i wykonaniem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. dochodzeniem należności w uzasadnionych przypadkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

3. Każdemu z Państwa przysługują prawa:
a. dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) danych,
c. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
d. do ograniczenia przetwarzania danych,
e. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.

4. Administrator Danych Osobowych, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego, jak też innymi właściwymi przepisami prawa przechowywał będzie dotyczące Państwa dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.

5. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje od dnia 25 maja 2018 r. wyznaczony w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim Inspektor Ochrony Danych.

6. Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania z poszczególnych funkcji, np. rozpoznawanie i automatyczne logowanie powracającego użytkownika, oraz w celu odbierania danych statystycznych o oglądalności, z których korzysta tylko redakcja serwisu. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji o cookie możesz znaleźć na stronie wszystkoociasteczkach.pl  / Polityka cookies

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
a. telefonicznie: 533 236 148
b. drogą elektroniczną: osir@osir.com.pl
c. osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim przy ul.Olimpijczyków Starogardzkich 1.