35. Bieg Szpęgawski z DECATHLON już 8 kwietnia!

Bieg Szpęgawski Szlakiem Martyrologii Ludności Pomorza
Szpęgawsk – Starogard Gdański

Bieg poświęcony pamięci poległym w Lesie Szpęgawskim w czasie II wojny światowej.

Las Szpęgawski − miejsce zbiorowych egzekucji przeprowadzonych przez okupantów niemieckich. Oblicza się, iż między wrześniem 1939 r. a styczniem 1940 r. zamordowano tam od 5000 do 7000 osób – przede wszystkim przedstawicieli polskiej inteligencji z Kociewia, Kaszub i innych regionów Pomorza oraz pacjentów szpitala psychiatrycznego w Kocborowie. Obok nich w Lesie Szpęgawskim ginęli również Żydzi oraz Niemcy – przeciwnicy nazizmu.

MAMY 594 ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW! / LISTA STARTOWA ZAWODNIKÓW /

SPONSOR TYTULARNY
DECATHLON www.decathlon

Partner imprezy
FUNDACJA PZU www.fundacjapzu.pl

Patron biegów towarzyszących
OLA Kaliska www.ola-kaliska.pl

Patron medialny
Radio Gdańsk www.radiogdansk.pl

CEL
1. Uczczenie pamięci poległych w Lesie Szpęgawskim w czasie II wojny światowej.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza, powiatu starogardzkiego, gminy Starogard oraz miasta Starogard Gdański.
3.  Integracja rodzin poprzez sport i wszelką aktywność fizyczną.
4. Promocja gminy Starogard i powiatu Starogardzkiego.
TERMIN I MIEJSCE
1. 8 kwietnia 2018 roku. – Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.
2. Biuro zawodów czynne tylko w dniu imprezy w godzinach 8.00 – 10.30 – Ośrodek Sportu i Rekreacji – hala sportowa na terenie OSiR-u.
3. Start do biegu nastąpi o godzinie 12:00.

 

 

TRASA BIEGU i POMIAR CZASU
1. Dystans – 5,8 km – droga nr 22 Tczew – Chojnice.
2. Start z drogi nr 22 w Lesie Szpęgawskim. Meta Stadion Miejski im. K. Deyny.
3. Nawierzchnia: asfalt 97% asfalt, 3% kostka betonowa.
4. Profil trasy łagodny z jednym podbiegiem na 5 km startu. Bieg odbywa się przy ruchu częściowo ograniczonym prawostronnym.
5. Oznaczenie co 1 km znakami pionowymi.
6. Pomiar czasu elektroniczny za pomocą systemu chip.
7. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru oraz zwróceniu chipa na mecie biegu.

Klasyfikacja 50 pierwszych zawodników na mecie odbywa się na postawie czasu brutto od momentu wystrzału startera dla pozostałych zawodników odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych netto – liczonych od przekroczenia linii startu (przy założeniu, gdy będzie uczestniczyć więcej zawodników niż 1000, w przeciwnym razie wszystkich obowiązuje czas brutto.

PROGRAM

8.00 – 10.30
wydawanie numerów startowych na bieg główny  – stadion – w Miejskiej Hali Sportowej
10.20 – 11.30
biegi towarzyszące – start i meta Stadion Miejski im. K. Deyny – zapisy w Miejskiej Hali Sportowej
10.20, 10.30 dziew., chł. rocz. 2004-2002
10.40, 10.50 dziew., chł. rocz. 2006-2005
11.00, 11.10 dziew., chł. rocz. 2008-2007
11.20, 11.30  dziew., chł. rocz. 2010-2009
11.00 wyjazd ze stadionu do Szpęgawska na miejsce startu
11.35 złożenie kwiatów pod pomnikiem w Szpęgawsku
12.00 START BIEGU GŁÓWNEGO z drogi nr 22
13.15 wręczenie nagród – Stadion Miejski im. K. Deyny
ok. 14.00 zakończenie imprezy

35.BS – regulamin biegów towarzyszących / 35.BS – zgoda opiekuna na start / 35.BS – upoważnienie do odbioru pakietu startowego

ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA

1. W biegu na dystansie 5.8 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 7 kwietnia 2018 r. ukończy 12 lat (urodzona przed 07.04.2006 r.).
2. Limit uczestników biegu wynosi 1000 osób.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów na drukach Organizatorów.
4. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego
i numeru startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zawodach rekreacyjno- sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w biurze zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
5. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacji można dokonać:
– Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
– Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika oświadczenia oraz ksera dokumentu tożsamości uczestnika.
Adres Biura Zawodów: Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 –Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby, biuro czynne tylko w dniu imprezy w godzinach od 8.00 – 10.30.
6. Zawodników obowiązuje zakaz biegu z psami oraz wózkami dziecięcymi.
7. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki lub innej odzieży. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
8. Uczestników biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, IAAF oraz niniejszy regulamin.
9. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
10. Zawodnik na czas udziału w imprezie ubezpiecza się od NNW na koszt własny.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 1.02.2018 r. (12:00) – 3.04.2018 r. (22:00) lub wcześniej w przypadku wyczerpania miejsc!
1. Zgłoszenie uważa się za kompletne i prawidłowe jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
– prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;
– uiszczenie opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji;
– brak opłaty w ciągu tych dni skutkuje automatycznym usunięciem zgłoszenia z listy startowej – zgłoszenie zostaje anulowane!
2. Po zamknięciu zgłoszeń online, zgłoszenie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w biurze zawodów pod warunkiem dostępności miejsc czego Organizatorzy nie gwarantują!
3. Uwaga! Po wyczerpaniu się limitu wcześniej zapisy zostaną zamknięte i nie będzie możliwości dodatkowych zgłoszeń.

Opłata startowa zależności od terminu zgłoszeń:
1.02.2018r – 25 zł
2.02 – 28.02.2018 – 30 zł
1.03 – 3.04.2018 – 40 zł
w dniu biegu – 50 zł
rocz. 1953 i starsi (65+) – bezpłatnie
Pakiet rozszerzony: koszulka okolicznościowa za dodatkową opłatą (zamówienia przyjmowane do 23.03.2018).

1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
2. Wpłaty realizowane będą przez system DotPay w momencie rejestracji i zgłoszenia do biegu. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
3. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje PAKIET STARTOWY:
– imienny numer startowy (dla zawodników, którzy zgłoszą się elektronicznie)
– pomiar elektroniczny trasy – system chip + wynik przesłany sms
– unikatowy medal po biegu
– baton i owoce w pakiecie
– pamiątkowy gadżet
– woda po biegu
– posiłek po biegu
– kawa, herbata
– kupon na losowane nagród
– zabezpieczenie medyczne

DEPOZYT, SZATNIE, DOJAZD NA START
1. Szatnie, toalety dla zawodników znajdować się będą w hali sportowej będą przy biurze zawodów.
2. Depozyt stacjonarny – hala sportowa – 8:00 – 14:00
3. Depozyt mobilny – oznaczone autokary na starcie – 11:15 – 11:50. Odbiór przy biurze zawodów – 12:30 – 14:00.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
5. Dojazd na start: autokary specjalnie oznaczone i podstawione na ul. Kanałowej przy parkingu OSiR – kursować będą co kilka minut od godziny: 10:30. Ostatni kurs 11:10

KLASYFIKACJE
a. GENERALNA KOBIET i MĘŻCZYZN
b. Najlepszy Polak i Polka
c. Mistrzostwa Starogardu Gdańskiego
d. w kategoriach wiekowych:

K12 12-15 lat, rocznik 2006–2003
K16 16-19 lat; rocznik 2002–1999
K20 20-29 lat; rocznik 1998–1989
K30 30-39 lat; rocznik 1988–1979
K40 40-49 lat; rocznik 1978–1969
K50 50-59 lat; rocznik 1968–1959
K60 60+; rocznik 1958 i starsze

M12 12-15 lat; rocznik 2006–2003
M16 16-19 lat; rocznik 2002–1999
M20 20-29 lat; rocznik 1998–1989
M30 30-39 lat; rocznik 1988–1979
M40 40-49 lat; rocznik 1978–1969
M50 50-59 lat; rocznik 1968–1959
M60 60–69 lat; rocznik 1958–1949
M75 70–75 lat; rocznik 1948–1944
M80 76–80 lat; rocznik 1943–1938
M80+ 81+; rocznik 1937 i starsi

g. najstarszy i najmłodszy zawodnik/zawodniczka

NAGRODY

1.Zdobywcy miejsc I – VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego otrzymują nagrody finansowe.
2. Najlepszy Polak i Polka miejsca I-III – nagrody finansowe.

kat. generalna kobiet i mężczyzn
1. miejsce – 1000 zł + bon Decathlon
2. miejsce – 800 zł + bon Decathlon
3. miejsce – 600 zł + bon Decathlon
4. miejsce – 400 zł + bon Decathlon
5. miejsce – 300 zł + bon Decathlon
6. miejsce – 200 zł + bon Decathlon
Najlepszy Polak i Polka
1. miejsce – 300 zł
2. miejsce – 200 zł
3. miejsce – 100 zł

3. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych, 1. Mistrzostwach Starogardu Gdańskiego – nagrody rzeczowe/upominki.
4. Najstarszy i najmłodszy zawodnik/zawodniczka – nagroda rzeczowa.
5. Wśród wszystkich startujących zostaną rozlosowane liczne nagrody rzeczowe.
7. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii dekoracji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas imprezy odbędą się atrakcje towarzyszące:
– biegi towarzyszące dla dzieci
– fotobudka
– stanowiska partnerów
– atrakcje dla dzieci
– punkty gastronomiczne
2. Komunikat końcowy zostanie opublikowany na tablicy informacyjnej na mecie oraz na stronie www.osir.com.pl, www.elektronicznezapisy.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i wykorzystania z każdym
z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
4. Na teren biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora
i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. Organizator na potrzeby promocji biegu może wykorzystać wizerunek zawodnika w materiałach promocyjnych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn, a także zmiany w regulaminie.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.