Zapytanie ofertowe – catering 1.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE USŁUGI CATERINGOWEJ
PODCZAS IMPREZY DNIA 01.01.2018 R.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie cateringu w czasie imprezy pirotechnicznej, która odbędzie się dnia 01.01.2018 r. na Stadionie Miejskim im. K. Deyny w Starogardzie Gdańskim pod patronatem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

I. Zamawiający
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200Starogard Gd.
NIP 592-22-42-872

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. USŁUGOBIORCA zobowiązany jest do zapewnienia:
stołów i siedzeń dla 400 osób oraz ich ustawienia we wskazanym miejscu,
naczyń i sztućców jednorazowego użytku do grochówki i herbaty,
obsługę gości przez cały czas trwania tak, aby zapewnić nieprzerwany serwis,
utrzymania czystości na stołach.

2. USŁUGOBIORCA zobowiązany jest do:
przygotowania i podawania gorącej „grochówki z wkładką” w ilości 400l, porcja powinna zawierać kiełbasę,
przygotowania i podawania pieczywa do grochówki,
przygotowania i podawania gościom herbaty w ilości 200l,
posiłek musi być sporządzony zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego,
Usługobiorca dostarczy zupę i herbatę własnym transportem, na własny koszt w kuchniach polowych gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.

3. USŁUGOBIORCA musi pozostawić obiekt po cateringu sprzątnięty do godziny 10.00 dnia 02 stycznia 2018 r.

4. USŁUGOBIORCA zobowiązuje się do należytego wykonania umowy według jego najlepszej wiedzy i największej w tej mierze staranności.

5. Istnieje możliwość zamiany pozycji menu.

III. Termin realizacji zamówienia
Dnia 01.01.2018 r. od godziny 1900 na obiekcie przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 w Starogardzie Gd.

IV. Kryterium wyboru
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Najniższa cena brutto liczona za całość zamówienia – waga 80%
2. Przedstawienie dokumentacji wraz z wykazem ilości z organizacji imprez powyżej 500 osób – waga 20%

V. Sposób obliczania

1. Sposób obliczania kryterium „cena” brutto

Cena oferty najtańszej
———————————- x 80 = ilość punktów
Cena oferty badanej

2. Sposób obliczania kryterium ” Ilość zorganizowanych imprez powyżej 500 osób”

Suma pkt. oferty badanej
————————————————- x 20 = ilość punktów
Suma pkt. oferty najwyżej ocenionej

VI. Zastrzeżenia Zamawiającego
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, w zakresie szczegółów wykonania usługi oraz ewentualnie wysokości ceny w zakresie jej zmniejszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania
i nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.
3. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy Zamówienia, należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.
4. Miejsce zamieszczenia zapytania ofertowego Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępnie jest w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gd. oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.osir.com.pl

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Oferty proszę składać do 28.11.2017 r. do godziny 11.00.
1. za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie usługi cateringowej podczas imprezy dnia 01.01.2018 r.” na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gd.

2. drogą e-mailową osir@osir.com.pl
3. lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie usługi cateringowej podczas imprezy dnia 01.01.2018 r.”

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.osir.com.pl

IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela:

Jolanta Masella tel. 502 403 623

Monika Kełpin tel. 531 733 228

/ ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI CATERINGOWEJ – 1 STYCZNIA 2018.pdf